در این فایل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به طور کامل بیان شده است. فرمول آن مطرح شده است. روش براورد مدل به طور کامل بیان شده است. پیشینه تحقیق در مورد CAPM نیز به همراه منابع ارائه شده است. 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.. 2

فرمول مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.. 2

روش برآورد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.. 4

پیشینه تحقیق. 5

منابع. 8