در این فایل به طور کامل مفاهیم قضیه بیز و رگرسیون بیزی با بیان روابط ریاضی مطرح شده است.

فهرست مطالب

مقدمه. 2

قضیه‌ی بیز. 2

رگرسیون بیزی.. 4

برآورد مدل. 5

مقایسه مدل. 

منابع