کاپیولاها به لحاظ کاربرد در مدل‌سازی (غیرخطی) روابط چند‌متغیره در مطالعات مالی مثل آنالیز فراوانی چند متغیره، ارزیابی خطر، مورد علاقه محققان واقع شد‌ اند.  در این فایل تعریف کاپیولا، قضیه اسکولار، انواع مختلف توابع کاپیولا و توابع ریاضی آنها مطرح شده است. همچنین پیشینه تحقیق در مورد کاربرد کاپیولا در علوم مالی و حسابداری به همراه منابع نیز آماده است.

قضیه اسکلار: 6

کاپیولای ارشمیدسی.. 7

کاپیولای فرانک... 8

کاپیولای کلایتون. 8

کاپیولای گامبل. 9

کاپیولای جو. 10

کاپیولای بیضوی.. 10

کاپیولای نرمال یا گوسین.. 11

کاپیولای مقادیر حدی.. 11

تابع کاپیولا گالامبوس... 11

تابع کاپیولای هاستلر-ریس... 12

تابع کاپیولای تی استیودنت مقادیر حدی.. 13

پیشینه تحقیق. 13

منابع.