دانلود پاورپوینت همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون جهت رشته پزشکی در 109 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


حدود 8 درصد وزن بدن را تشکیل می دهد.شامل دو قسمت سلولی و مایع است.قسمت سلولی خون ،گلبولهای سفید ،قرمز و پلاکتها است که در یک فرد نرمال تقریبأ45درصد حجم خون را تشکیل می دهد.درصد حجمی گلبولهای قرمز در خون هماتو کریت  نامیده می شود.چگالی خون کمی از آب بیشتر وتقریبأ برابر با 05/1  گرم در میلی لیتر و قدرت چسبندگی آن 5/3تا5/5 برابر آب است.

 

 

 


فهرست مطالب:
خون
محل ساخته شدن سلولهای خونی
گلبولهای قرمز
تولید گلبولهای قرمز
سیکل زندگی گلبولهای قرمز
تنظیم تولید گلبولهای قرمز
ویتامینهای مورد لزوم برای تشکیل گلبولهای قرمز
ساختمان هموگلوبین
اثر اسید فولیک بر روی بلوغ گلبولهای قرمز
متابولیسم آهن
انتقال و ذخیره آهن
دفع روزانه آهن
جذب آهن از دستگاه گوارش
تخریب سلولهای قرمز
آنمی ها
پلی سیتمی
اثرآنمی و پلی سیتمی بر کار قلب
گلبولهای قرمز و ورزش
گلبولهای سفید(لکوسیتها)
تعداد گلبولهای سفید
محل تولید گلبولها ی سفید
دوران زندگی گویچه های سفید
صفات نوتروفیلها ،مونوسیتها و ماکروفاژ ها
دیاپدز
حرکت آمیبی
شیمیو تاکسی
فاگوسیتوز
سیستم ماکروفاژ های بافتی (سیتم رتیکولو آندوتلیال)
جواب ماکروفازها و نوتروفیلها به التهاب
ائوزینوفیلها
بازوفیلها
اثرات لوسمی بر بدن
آگرانولوسیتوز
پلاکتها
ترومبوسیتوپنی
گروههای خونی
سیستم Rh
...