دانلود پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه جهت رشته زیست شناسی در 39 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


پپتیدها ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود.اصطلاح پروتئین برای تعریف پلی پپتیدی بابیش از100آمینواسید که دارای یک عمل بخصوص  باشدبکار می رود. ترتیب آمینواسیدهادریک پپتیدویایک پروتئین توسط ترتیب بازهادر دزوکسی ریبو نوکلئیک اسید DNAدرژن تعیین می شود.

 

 

 


فهرست مطالب:
نقش پروتئین هادربدن
طبقه بندی پروتئین ها واسیدهای آمینه
ساختاراصلی اسیدهای آمینه
انواع اسید آمینه
اسیدهای آمینه  ضروری ونامهای اختصاری آنها
انواع اسیدهای آمینه ازنظرترکیب باآب
اسیدهای آمینه غیرقطبی
اسیدهای آمینه قطبی
واکنش انتقال گروه آمین
انتقال گروه آمین
کاتابولیسم
آمین زدایی اکسایشی
تعادل پروتئین
متابولیسم پروتئین
متابولیسم آمونیاک –برداشت مواددفعی نیتروژن
دفع نیتروژن ازطریق ادرار
گلوکونئوژنزوکتوژنز
عوامل شناخته شده درسنتزوتجزیه پروتئین
متابولیسم پروتئین درورزش
تنظیم کننده های متابولیسمی
نقش کاتکل آمینهای آدرنالین ونورآدرنالین
نقش سروتونین
اسیدهای آمینه ی انتقال دهنده ی پیامهای عصبی
نکاتی درزمینه ورزش وپروتئین