هدف از این تحقیق بررسی معیارهای سودآوری بانک ها با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

شناسایی معیارهای سودآوری بانک‌ها

2-9-1 مفاهیم سود و سودآوری

2-9-2 عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)

2-9-3 عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)

پیشینه

منابع

 

 

 

صورتهای مالی محصول نهایی سیستم گزارشگری مالی است. از مهمترین اهداف تهیه صورتهای مالی مفید بودن آن برای طیفی وسیع از استفاده کنندگان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی جهت اخذ تصمیم‌های معقول است(رستمی، 1390، ص48) .عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده است. برای تعیین و شناسایی معیارهای سودآوری ایتدا به تعریف سود و سودآوری و مفاهیم آن، اشاره خواهد شد.