هدف از این تحقیق بررسی عملکرد و دلایل بهبود آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عملكرد

عملكرد، تعاریف و مفاهیم آن

الگوها و مدلهای سنجش عملكرد و مدیریت عملكرد

دلایل بهبود عملكرد

نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملكرد

استقرار مدیریت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد

شاخصهای اندازه‌گیری عملكرد

چالشها و موانع بهبود عملكرد

اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

تمامی رویكردهای مدیریتی در اجرا اهدافی را به دنبال دارند كه معمولاً اساسی‌ترین هدف رسیدن به نتــایج دلخواه براسـاس برنامه‌ریزیهای قبلی برنامه‌ریزان در سازمان است. عواملی چون تغییر سریع، كسری بودجه، كوچك شدن و ساختاردهی مجدد و فشارهای اجتماعی برای پاسخگویی بیشتر سازمانها نسبت به عملكردشان، موجب تأكید بیشتر بر عملكرد شده است. عملكرد عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته‌ای از سیاستها و رویه‌ها و اقداماتی كه روی دستیابی اهداف از طریق تمركز روی عملكرد ابعاد سازمانی تأكید دارد. به بیان بهتر فرایندی است مبتنی بر یك سری فعالیتها و به نحوی بنا شده است كه باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملكرد افراد و گروهها در جهت اهداف راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود. عملكرد عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته‌ای از سیاستها و رویه‌ها و اقداماتی كه روی دستیابی اهداف از طریق تمركز روی عملكرد ابعاد سازمانی تأكید دارد. نقش سازمان در دستیابی به هدفهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنچنان برجسته است كه سازمانهای هر جامعه را گردونه‌های تحقق هدفهای آن می‌دانند. واقعیت این است كه سازمانها به چندین دلیل از اركان ضروری زندگی بشر به حساب می‌آیند. آنها به جامعه خدمت می‌كنند، ما را قادر می‌سازند تا كارهایی را انجام دهیم كه بدون وجود آنها از عهده شان بر نمی‌آمدیم، آنها همچنین جریانی از دانش و آگاهی ارائه می كنند، و از نظر تعیین مسیر شغلی، از منابع بسیار مهم به حساب می‌آیند (حبیبی، 1392).

 

 

 

با در نظر گرفتن موارد فوق‌الذكر و نقش و تأثیراتی كه سازمان می‌تواند داشته باشد، توجه روزافزونی به ابعاد گوناگون سازمانی، فرآیندها، سیستمها و به ویژه آنچه كه سازمان بدان دست می‌یابد ـ عملكرد ـ گردیده است. به عبارت دیگر، عملكرد را می‌توان نتایج قابل اندازه‌گیری تصمیم‌ها و اقدامات سازمان دانست كه نشان دهندة میزان موفقیت و دستاورد كسب شده می‌باشد. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی‌تواند چندان اثربخش باشد، مگر اینكه برای آنچه كه می‌خواهد انجام دهد، برنامه‌ای داشته باشد. دستیابی به عملكرد برتر و كسب نتایج كارا و اثربخش نیز بدون داشتن برنامه‌ای كه در قالب یك نظام (سیستم) منسجم و یكپارچه تدوین شده و به اجرا در بیاید، یا امكان‌پذیر نبوده و یا بسیار دشوار خواهد بود. نظامی كه قادر باشد پس از طرح‌ریزی عملكرد و تدوین برنامه‌ها (با كمك نظامهای برنامه‌ریزی)، آنها را از طریق نظامهای اجرایی با اجرا درآورده و آنگاه با ارزیابی انجام شده (با كمك نظامهای ارزیابی)، در نهایت منجر به بهسازی عملكرد گردد (پرویزراد، 1388).