هدف از این تحقیق بررسی تقسیم سود و عوامل تعیین کننده آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عوامل تعیین کننده تقسیم سود                                                                                                         

2-6-1) عوامل ویا محدودیت های قانونی                                                                                             

2-6-1-1) محدودیت هایی مربوط به سرمایه                                                                                      

2-6-1-2) سود خالص                                                                                                                 

2-6-1-3) مشکل نقدینگی                                                                                                           

2-6-1-4) افزایش بی رویه سود انباشته                                                                                             

2-6-2) تئوری انتظارات                                                                                                                

2-6-3) مروری برتئوریهای موجود در رابطه با اثرات سیاستهای تقسیم سود بر روی قیمت سهام                          

2-7-1 ) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود                                                                                               

2-7-2 ) نظریات مربوط بودن تقسیم سود                                                                                            

2-7-2-1) مدل پرنده در دست                                                                                                     

2-7-2-2) تئوری اولویت مالیات                                                                                                 

2-8) گروه تجاری                                                                                                                          

1-8-2) واحد تجاری‌ وابسته                                                                                                      

2-8-1-1روشهای‌ حسابداری‌ گروه تجاری وابسته                                                                                                                                     

2-9) سوابق تحقیق                                                                                                                           

منابع

 

 

 

واکنش قیمتهای بازار، به خاطر تصمیمات واقدامات مدیریت نیست ؛ بلکه انتظارات سرمایه گذاران درباره تصمیمات نهایی که توسط مدیریت اتخاذ می شود نیز مهم می باشد.. این انتظارات مبتنی برعوامل داخلی شرکت از جمله تصمیمات مربوط به سود سهام در سالهای گذشته ، درآمدهای مورد انتظار فعلی ، استراتژی های سرمایه گذاری وتصمیمات تأمین مالی واز طرف، دیگر عوامل دیگر خارجی مانند شرایط عمومی اقتصاد ، قدرت وضعف های صنعت وامکان تغییر در سیاستهای مالی دولت می باشند . اگر حجم سود سهام بیش از سال گذشته نباشد، ولی در حد مورد انتظار باشد ، قیمت بازار سهام تقریباً بدون تغییر باقی خواهد ماند. (سجادی ، 1377) اما اگر سودها بیشتر یا کمتر از میزان مورد انتظار باشند، آنگاه سرمایه گذاران انتظاراتشان را در مورد شرکت تجدید خواهند کرد .