هدف از این تحقیق بررسی بانک و بانکداری و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه بانکداری در ایران

تاریخچه بانک ها

پیدایش بانکداری

قوانین بانکداری

تجهیز منابع پولی در نظام بانکی

تخصیص منابع پولی در نظام بانکی

تاریخچه تشکیل بانک پارسیان

شرکت های وابسته به بانک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت لیزینگ پارسیان

شرکت بیمه پارسیان

مولفه تاثیر گذار بر تجهیز و تخصیص منابع بانکداری نوین

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

هر سازمان، شرکت و یا مؤسسه ای به دنبال رسیدن به اهداف خاصی می باشد. بانک ها و مؤسسات انتفاعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آنها نیز در پی دستیابی به سودآوری به عنوان هدفی از اهداف وجودی خود و همچنین برای تضمین ادامه حیات خود هستند. بانک ها برای رسیدن به اهداف و همچنین برای اطمینان از تداوم حیات خود احتیاج دارند که سود خود را حداکثر کنند. افزایش سود بانک از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها امکان پذیر است. بنابراین شناخت متغیرهای اثرگذار بر آنها را مورد توجه قرار می دهند. آنچه مسلم است منابع و مصارف (تجهیز و تخصیص منابع) بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت های سود و زیان تحت نفوذ عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار گرفته که درک آنها توسط عاملان شبکه بانکی بسیار مهم می باشد. شناخت متغیرهای اثرگذار بر سودآوری بانک ها در ادبیات اقتصادی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و مهندسین مالی قرار گرفته است لیکن این مسئله با توجه به ساختار دولتی شبکه بانکی در داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا شناسایی این متغیرها با استفاده از تجارب دیگر اقتصاددانان در جهت بسط و توسعه شبکه بانکی به عنوان یکی از اهرم های اصلی توسعه، باید مورد توجه قرار گیرد.