هدف از این تحقیق بررسی بازار سهام و مدل های آن با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1 مقدمه

2-1-2  نوسانات بازار سهام

2-1-3  مدل سازی نوسان

2-1-4  مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان

2-1-5  مدلهای ساده

2-1-6  سایر مدلها

2-1-6-1 نوسانات تصادفی

2-1-6-2  نوسان ضمنی

2-1-7  ویژگی های آماری بازده سهام

2-1-7-1  دنباله بزرگ

2-1-7-2  نوسان خوشه ای

2-1-7-3  اثر اهرمی

2-1-7-4  دوره های غیرتجاری

2-1-7-5  رویدادهای قابل پیش بینی

2-1-7-6  نوسان و همبستگی سریالی

2-1-7-7  جهت حرکت در نوسانات

2-1-7-8  متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان

2-1-9  عملکرد شرکت

2-2  بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1  پیشینه تحقیق درباره " نوسانات"

2-2-1-1 پژوهش های خارجی

2-2-1-2 مطالعات داخل ایران

2-2-2  پیشینه پژوهش درباره "عملکرد"

منابع

 

 

 

نوسانات بازار سهام موضوع مطالعات زیادی در طی چند دهه اخیر بوده است. انگیزه اصلی برای این علاقه بعد از سقوط بازار سهام در سال 1987 آغاز شد جایی که برای مثال شاخص S&P با کاهشی 20.4 درصدی از 282.70  به 224.84  رسید و میانگین داو-جونز نیز در یک روز 508 درجه کاهش یافت. اصطلاح "نوسانات بازار سهام" به افزایش یا کاهش سریع در قیمت در یک دوره کوتاه (از روزی به روز دیگر با از هفته ای به هفته ای دیگر) اشاره دارد. یک تعریف کامل از نوسان در زمینه اقتصادی توسط اندرسن و همکاران (2005) ارائه شد:"نوسان در اقتصاد اندکی تفصیلی تر مورد استفاده قرار می گیرد تا تغییرپذیری جزء متغیر تصادفی (غیر قابل پیش بینی) یک سری زمانی را بدون یک معیار ضمنی مشخص توصیف کند. اصطلاحاتی مثل "نوسان ضمنی" از قیمتهای اختیاری بر این مجموعه اصطلاحات و تعاریف تکیه دارد. این پدیده موضوعی جدید نیست چرا که در طول دوران جنگها˓ بازار سهام˓ بازار مربوط به کالاها˓ بازار های اوراق قرضه و بازارهای مبادله ارز تغییرات سریعی ثبت شده است.

 

 

 

در مقاله ای که توسط کران (1991) ارائه شد چندین مساله مورد مطالعه قرار گرفته است: "در نهایت چه عاملی˓ مسبب این تغییرات روزانه در قیمتهاست؟ آیا ما می توانیم منبع تغییرات را به یک شکل منطقی به شوکهای پایه ای موثر بر اقتصاد ردیابی کنیم؟ آیا تغییرات قیمتها منجر به تغییرات در نظرها یا روانشناسی (مثل تغییرات در اطمینان˓ اشتیاق و...) میشود؟ علاوه بر آن اقتصاددانها و دیگر صاحبنظران درباره فرضیه بازار کارا و نوسان نگران هستند. آیا آزمونهای مربوط به نوسان کارایی را رد مینماید؟ آنطور که شیلر (1989) و کران (1991) ذکر کردند آزمونهای مربوط به نوسان اینطور ادعا نمی کنند که بازارها کارا نیستند. "آزمونهای نوسان در حقیقت فقط آزمون هایی مشخص مربوط به مدلهای نرخ - تنزیل می باشند و آنها معادل با آزمونهای های بازده – پیش بینی مرسوم هستند.