هدف از این تحقیق بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه بازار کارایی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

3-2: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

1-3-2- فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون

2-3-2-فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك

3-3-2- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار

4-3-2: عمق بازار

5-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

6-3-2-نظریه بازار كارای سرمایه

7-3-2كارایی اطلاعاتی

8-3-2كارایی تخصیصی

9-3-2كارایی عملیاتی

پیشینه

منابع

 

 

 

صور تهای مالی محصول اصلی سیستم گزارشگری مالی است.  از دیرباز سود حسابداری به عنوان رقمی ارزنده در مجموعه صورت‌های مالی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت و متعاقباً اتخاذ تصمیم‌های منطقی مورد توجه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی،  به ویژه سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه بوده است.  با پذیرش مبنای تعهدی برای محاسبه سود حسابداری،  می‌توان ادعا نمود که سود حسابداری از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیل یافته است (هاشمی،  1389).  حسابداری تعهدی (به عبارتی حسابداری ماندگار) نگاهی کلی به درآمدها و ثبت آنها داشته و به هزینه‌ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی‌های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی، قیمت تمام‌شده نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.  در این نظام مالی،  درآمدها در حساب سال مالی که تحقق‌یافته‌اند،  منظور می‌شوند؛ و هزینه‌ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود.  صرف‌نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد.  مدیران از طریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی،  سودهای گزارش‌شده را تعدیل می‌کنند.  از نظر بارث و دیگران (2005) به‌کارگیری برآوردها در صورت‌های مالی،  سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممكن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملكرد واقعی شركت شود.  به همین دلیل سود گزارش‌شده با سود واقعی فاصله گرفته،  از عینیت كافی برخوردار نخواهد بود. (دستگیر، 1390)