هدف از این تحقیق بررسی هموارسازی سود و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

هموارسازی سود

2-6-1 تعاریف هموارسازی سود

2-6-2 انواع هموار سازی سود

2-6-2-1سود هموار طبیعی

2-6-2-2هموارسازی واقعی

2-6-2-3هموارسازی مصنوعی

2-6-3 هموارسازی ازطریق طبقه بندی

2-6-4 انگیزه های هموار سازی

2-6- 5 نظریه های"آناند موهان جول" و" آنجان وی . تاگور"

2-6-6 نظریه های " داس چر" و "مالکوم"

2-6-7 مدل "روزن بوم" ، "ون درگوت" و" مرتنز"

2-6-8 نظریه های "میلک" و "جیاکومینو"

پیشینه

منابع

 

 

 

وجه تمایز بین هموارسازی واقعی ومصنوعی رابدین صورت بیان کردند: چنانچه یک معامله واقعی بدون درنظر گرفتن تأثیر آن برهموارسازی سود انجام شود، هموارسازی واقعی بوده است. درحالی که هموارسازی سود به فرآیند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه ویا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد. هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند مثلا پروژه پژوهشاتی سرمایه ای شود یا عمرمفید والگوی تخصیص آن طی عمرمفید  تعیین شود.

 

 

 

محققان متعددی سعی برتفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه پژوهش های آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست وفرآیند هموارسازی سود ناشی از اثرات هرسه نوع هموارسازی است. آنچه درمطالعات انجام شده بیشتر مورد توجه قرارگرفته ، هموارسازی مصنوعی بوده است وشاخص های ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز براین نوع هموارسازی تمرکز دارند.