هدف از این تحقیق بررسی سبک های رهبری و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-4 سبک های رهبری

2-4-1 تعاریف رهبری

2-4-2 ویژگیهای رهبریی رهبر

2-4-3 مدلهای رهبری

2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی

2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف

2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی

2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری

2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری

2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند

2-4-4-6  نظریه رهبری ممتاز

2-4-4-7 رهبری تیمی

2-4-4-8  رهبری خدمتگزار

2-4-4-9 رهبری تحول آفرین

2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی

2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی

2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت

2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت

2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه

2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت

2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی

2-5 پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

در تئوری جایگزین های رهبری، ویژگی های فردی، وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی رهبر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستان برتری داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر عوامل معینی وجود داشته باشد فرد می تواند بدون هدایت رهبر وظیفه محوله را انجام دهد.  طبق مبانی دیدگاه جایگزین های رهبری و برخلاف تئوری های سنتی که سلسله مراتب رهبری را همواره مهم تلقی می کردند، در بسیاری از موقعیت ها ، رفتار رهبر خارج از موضوع و بی مناسبت است. ویژگی های که می توانند رفتار رهبر را خنثی سازند عبارتند از : توانایی، تجربه، دانش، آموزش، نیاز به استقلال،گرایش حرفه ای و بی تفاوتی نسبت به پاداش های سازمان. اگر وظیفه ای بتواند به اندازه کافی نیازهای درونی کارکنان را ارضاء کند ، آنها نیازی به حمایت رهبر ندارند.آن دسته از ویژگیهای سازمان که ممکن است بتوانند جایگزین رهبری شوند عبارتند از : برنامه ها و هدفهای صریح و روشن، وجود مقررات و روشها، گروههای کاری متحد و منسجم، وجود یک ساختار دقیق پاداش و وجود فاصله فیزیکی بین سرپرست و زیردست . تحقیق های اولیه ، جایگزین های رهبری را مورد تایید قرارداده اند. لیکن انجام تحقیق های بیشتری برای شناسایی دیگر جایگزین های بالقوه و اثر آنها بر اثربخشی رهبری ضروری می باشد .