آموزش نرم افزارهای حسابداری رافع 7 همراه با سوال و پاسخ تشریحی

6 صفحه pdf

این کتاب صرفا جهت آموزش جزئی و آشنایی با نرم افزار رافع 7 می باشد که سعی شده برای فهم بهتر کاربر از نمونه پروژه و جواب تشریحی استفاده گردد.
نکته: حتما برای استفاده از این اثر نسخه رافع 7 را داشته باشید.