هدف از این تحقیق بررسی گزاره های سلامت و فساد با فرمت docx در قالب 96 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
گزاره های سلامت و فساد
نظریه های موجود در فساد
نظریه سیب بد
نظریه ی رهایی اخلاقی
نظریه ی کنش بوردیو:تحلیل رغبت
نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی)
ظریه‌ی فرهنگی‌هافستند
نظریه‌ی فرهنگ سازمانی
نظریه‌ی سلامت سلزنیک
نظریه سلامت ماروین بروان
روش‌های سنجش سلامت و فساد
روش‌های سنجش فساد
روش‌های سنجش سلامت
جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی
تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی
تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی
مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری
فهرست منابع و مآخذ

 

 


در برداشتن گام‌هایی علمی در بررسی هر پدیده، اولین گام ایضاح مفاهیم و تعاریف است. در گام بعدی آن‌چه مورد توجه محقق قرار خواهد گرفت، دست‌یابی به گزاره‌های علمی موجود از آن پدیده می‌باشد این گزاره‌ها شامل نظریه‌ها و روش‌ها و ...  می‌باشد. در ادامه با توجه به مراتب علمی بیان شده ابتدا نظریه‌هایی را که در بررسی موضوع سلامت و فساد موجود است بررسی خواهد شد و سپس به عمده‌ترین روش‌ها و مدل‌های موجود نگاهی افکنده می‌شود.