هدف از این تحقیق بررسی گزارشگری مالی و صورت های مالی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

گزارشگری مالی و صورتهای مالی

اهداف گزارشگری مالی و صورتهای مالی

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالی

استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری

تامین مالی و رشد شرکت

خصوصیات کیفی اطلاعات

تجدید ارائه صورتهای مالی

تعدیلات سنواتی

علل تجدید ارائه صورتهای مالی

ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی

تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی

گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی

تجدید ارائه صورتهای مالی و رشد شرکت

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی عبارت است از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات "مربوط بودن" و"قابل اتکا بودن" است، چنانچه اطلاعات مالی مربوط وقابل اتکا نباشند، مفید نخواهند بود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات " قابل فهم بودن" و" قابل مقایسه بودن " است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، علیرغم مربوط بودن وقابل اتکا بودن دارای فایده ی محدودی است. لذا ، خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن وقابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزاید. به این منظور وجود ثبات رویه در روش های حسابداری بکار گرفته شده وافشای مناسب اطلاعات الزامی است.)کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1391) باتوجه به مطالب فوق در صورت وجود اشتباه در صورتهای مالی دوره یا دوره های مالی قبل و در صورت تغییر رویه در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، تجدید ارائه صورتهای مالی ابزاری متداول به منظور ایجاد ثبات رویه وافشاء مناسب اطلاعات است که درحال حاضر استفاده بسیار زیادی در کشور دارد.