هدف از این تحقیق بررسی سود و انگیزه های مدیریت آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2 -2 مدیریت سود

2-2-1 تعریف مدیریت سود

2-2-2 انگیزه های مدیریت سود

2-2-3 روش‌ها ی موجود برای مدیریت سود

2-2-4 دیدگاه‌های موجود در رابطه با مطلوب بودن مدیریت سود

2-3 روش‌های کشف مدیریت سود

2-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی کل و اختیاری

2-4 انواع مدیریت سود

2-5 مبانی نظری مدیریت سود

2-6 تئوری اثباتی حسابداری

2-6-1 نظریه های مدیریت سود

2-6-2 تئوری قرارداد

2-6-3 تئوری نمایندگی

2-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی

2-8نوع موسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود

2-9  اظهار نظر حسابرسی  و مدیریت سود

2-10کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

2-11 پیشینه تحقیق 

منابع

 

 

 

اطلاعات رکن رکین تصمیم‌گیری است. باجدایی مالکیت از مدیریت و به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین گروه‌های ذینفع درون سازمانی وبرون‌سازمانی، گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ارائه‌ی اطلاعات به ذینفعان برون‌سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به تضادمنافع بین گروه‌های ذینفع، تنوع نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان و پیامدهای اقتصادی ناشی از گزارشگری مالی، نهادهای مقررات‌گذار درصدد برآمدند که با وضع قوانین و مقررات لازم به منظور حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین به گزارشگری مالی، موجبات رشد و توسعه‌ی اقتصادی را فراهم آورند.

 

 

 

صورت‌های مالی، هسته‌ی اصلی گزارشگری مالی می‌باشند. استانداردهای حسابداری شکل و محتوای صورت‌های مالی را تعیین می‌کنند.این استانداردها به دلیل پیچیده‌گی محیط تجاری، تنوع فعالیت‌های اقتصادی و توانایی پاسخگویی به شرایط و معاملات جدید می‌بایست از انعطاف لازم برخوردار باشند.انعطاف‌پذیری موجود در استانداردهای حسابداری را می‌توان به شمشیری دو لبه تشبیه کرد زیرا از یک طرف موجبات تهیه و ارائه‌ی صورت‌های مالی مربوط را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر باعث کاهش قابلیت اتکای آن می‌شود و فرصت لازم را به مدیران می‌دهد که از طریق اعمال نظرها و قضاوت‌ها، زمینه‌ی لازم را برای حداکثر کردن منافع شخصی خود فراهم آورند. این منافع لزوما در جهت منافع سایر استفاده‌کنندگان نیستند.

 

 

 

از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و مدیران سبب شده تا شرکت ها هزینه های نمایندگی را متحمل شوند،هزینه ای که ضرورت حسابرسی را ایجاب می کند.حسابرسی از طریق اعتبار دهی به صورت های مالی موجب می شود تا قابل اتکا بودن اطلاعات گزارش شده افزایش یافته و هزینه های نمایندگی کاهش یابد.این عمل در چارچوب یک فرآیند سیستماتیک با جمع آوری شواهد و مدارک لازم و بررسی ادعاهای مدیران که در قالب اطلاعات صورت های مالی ارائه می شود،پرداخته و به اظهار نظر در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات می پردازد.لذا در این تحقیق سعی شده است که ارتباط بین مدیریت سود با نوع اظهار نظر حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد.