هدف از این تحقیق بررسی حسابداری و مفاهیم مرتبط با سود با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-10) مفاهیم سود در حسابداری

2-10-1) سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه

2-10-2) شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود

2-10-3) دلیل هایی برای واکنش بازار

2-10-4) آگاه شدن از واکنش بازار

2-11) ضریب واکنش سود

2-11-1) سود غیر منتظره

2-11-2) بازده و بازده غیر عادی

2-11-3) دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار

2-11-4) تغییرپذیری ضریب واکنش سود

2-12) تبیین رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود

2-13) پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

سود خالص منعکس کننده عوامل اثرگذار بر قیمت سهام است و اعلامیه سود می­تواند اطلاعات زیادی به بازار سهام بدهد (یعنی دارای محتوای اطلاعاتی است). سود خالص سه ماهه شرکت می­تواند نشان دهنده عواملی (مانند جریان نقدی سه ماهه) باشد که بر قیمت سهام اثر می­گذارد و با نرخ بازده غیرعادی این دوره سه ماهه ارتباط مستقیم دارند(بدون اعلام اطلاعات مربوط به سود) و باعث تغییر قیمت سهام خواهند شد. دلیل این است که براساس فرضیه بازارهای کارا، عوامل فعال در بازار می­توانند از منابع مختلف و پیش از اعلام سود سه ماهه شرکت در مورد جریان های نقدی متعلق به دوره سه ماهه اطلاعاتی به دست آورند (پارسیان ،1390،ص 58).

 

 

 

برابر دانستن سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشات مالی با محتوای اطلاعاتی رابطه ای به دست می­دهد که آن را روش مبتنی بر اطلاعات از دیدگاه سودمند بودن اطلاعات (ارائه شده در صورت­های مالی) می­نامند. از 1968تاکنون این روش بر تئوری حسابداری مالی و تحقیق سایه افکنده و تنها به تازگی در برابر روش مبتنی بر تعیین ارزش سر تسلیم فرود آورده است. سازمان­های بزرگ تدوین کننده استانداردهای حسابداری همواره از روش مبتنی بر اطلاعات استفاده کرده اند. براساس روش مزبور سرمایه­گذاران از این دیدگاه مورد توجه قرار می­گیرند که می­خواهند بازده آینده اوراق بهادار را خودشان پیش بینی نمایند(ونه اینکه از حسابداران بخواهند این کار را برای انها انجام دهند).

 

 

 

سرمایه گذاران از این دیدگاه همه اطلاعات سودمند را جمع آوری خواهند کرد. تحقیقات تجربی ثابت کرده است که، دست کم، می­توان مقداری از اطلاعات حسابداری را سودمند دانست. گذشته از این روش مبتنی بر اطلاعات بدین معنی است که تحقیقات تجربی می­تواند به حسابداری کمک نماید بر سودمندی اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بیفزایند؛ در این راه آنها با توجه به واکنش بازار مسیر خود را تعیین می­نمایند و سرمایه گذاران را از این امر اگاه می­نمایند که چه دسته از اطلاعات ارزشمند و کدام دسته بی ارزش است. روش مبتنی براطلاعات، از نظر سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری، یکی از روش­های ارائه گزارش­های مالی است و به این واقعیت توجه می­شود که برای پیش بینی عملکرد آینده شرکت فرد مسولیت دارد ؛ در روش مزبور بر ارائه اطلاعات سودمند(جهت تامین چنین هدفی)تاکید می­شود. روش مزبور بر پایه کارا بودن اوراق بهادار قرار دارد و به این واقعیت توجه می­شود که بازار در برابر اطلاعات سودمند از هر منبعی باشد(که شامل صورت­های های مالی هم می شود) واکنش نشان خواهد.