هدف از این تحقیق بررسی صورت های جریان وجوه نقدی با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

 وجه نقد

صورت جریان وجوه نقد

اهمیت صورت جریان وجوه نقد

طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران

جریان وجوه نقد آزاد

اهمیت جریان وجوه نقد آزاد

کاربرد جریان وجه نقد آزاد

انواع جریانات وجوه نقد

پیشینه

منابع

 

 

 

جریانهای نقدی در بسیاری ازتصمیمات مالی، مدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای وغیره، نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را درکاراترین شکل خود امکان پذیر میسازد و منجر اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینههای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی میشود (ملکیان و همکاران، 1392).  جریان نقدعملیاتی: وجه نقدی است که از فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری حاصل میشود. اما جریانهای نقد آزاد وجوهی است که بعد از تعدیلاتی بر روی جریان نقد عملیاتی به دست میآید. جریانهای نقد آزاد یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری است و وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها در اختیار دارد. جریانهای نفد آزاد میتواند کاربرد مهمیبرای سهام داران در ارزیابی سلامت واحد تجاری داشته باشد (ملکیان و همکاران، 1392).

 

 

 

یکی از عواملی که نقش مهمیدر ایجاد تضاد بین سهام داران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهام داران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع کنترل مدیران میشود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمیتوانند سرمایه جدیدی برای شرکت جذب کنند (رستمیو همکاران، 1389) تِئوری جریانهای نقد آزاد برای اولین بارتوسط جنسن توسعه یافت. افزون بر این، تحلیل نظری هزینههای نمایندگی نیز به وسیله او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. دراین نظریه، جریانهای نقدی آزاد عبارتست ازباقیمانده جریانهای نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای سرمایه گذاری در پروژههایی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی میشود. این پروژهها، طرحهای سرمایه گذاری بلندمدتی که ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی مورد انتظار از آنها بیش از ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی مورد انتظار از آنها است. بدیهی است در محاسبه ارزش فعلی از نرخ هزینه ی سرمایه جهت تنزیل استفاده میشود (ملکیان و همکاران، 1392).