هدف از این تحقیق بررسی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی طرح های اقتصادی

چرخه حیات طرح

مفهوم مطالعات توجیه فنی و اقتصادی

بررسی اجمالی روش های جهانی تدوین گزارش توجیهی طرح

ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

ارزیابی بازار

ارزیابی فنی

ارزیابی مالی

ارزیابی اقتصادی

تحلیل هزینه ـ فایده

منافع و هزینه‌های طرح

هزینه های طرح

معیارهای انتخاب یا رد پروژه‌ها در تحلیل هزینه ـ فایده

روش نرخ بازده متوسط

دوره برگشت سرمایه

ارزش فعلی خالص

روش نرخ بازده داخلی

معیار نسبت فایده به هزینه یا شاخص سودآوری

نرخ تنزیل در تحلیل هزینه ـ فایده

رجحان زمانی

بی اطمینانی در برآوردها

تحلیل حساسیت

منابع

 

 

 

در بعضی بررسی ها ثابت شده در مرحلة تهیة طرح كه حدود پنج درصد از كل سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود، شصت و پنج درصد ساختار اصلی طرح مشخص می‌گردد. نظر به اهمیت انجام مرحلة تهیه طرح، در بند 10مادة یك قانون برنامه و بودجه، مجموع عملیاتی كه براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی انجام می‌شود، طرح عمرانی نامیده شده و در تبصرة 5 ماده واحده قانون برنامه دوم توسعه و مادة 61 قانون برنامه سوم توسعه، شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی تنها پس از انجام مطالعات تهیه طرح مجاز شناخته شده است. تقسیم مطالعات امكان‌سنجی به اولیه و نهایی مانع از آن است كه بلافاصله پس از مطرح شدن فكر ایجاد طرح، بدون بررسی گزینه‌ها و راه حل‌های مختلف، مطالعه امكان سنجی نهایی انجام شود. انجام مطالعه امكان سنجی اولیه از تهیه طرح‌های مختلفی كه احتمال موفقیت آنها در ارزیابی ضعیف است، جلوگیری و قبل از آنكه هزینه زیادی صرف مطالعة امكان‌سنجی نهایی شود، چشم‌انداز اجرای پروژه را روشن می‌كند(اسکونژاد، 1380).

 

 

 

در مطالعات امکان‌سنجی نهایی، گزینه‌هایی که در مطالعات امکان‌سنجی اولیه قابل بررسی تشخیص داده شده است، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نهایتاً در صورتیکه نتایج مطالعات مذکور نشانگر ضرورت اجرای طرح بوده و اولویت طرح در میان دیگر طرحهای مشابه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأیید شود، می‌توان نسبت به اجرای طرح اقدام نمود. همانگونه که گفته شد، تهیه طرح بیش از نیمی از ساختار اصلی طرح را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که مرحله اجرا و پس از آن مرحلة بهره‌برداری از طرح، از سهم کمتری برخوردارند.