هدف از این تحقیق بررسی شفافیت و افشای اطلاعات با فرمت docx در قالب 62 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

افشای اطلاعات

8-2- اصل افشای کامل

9- 2- تئوری الزامات افشای شرکت و گزارشگری مالی

10-2-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار

11-2- دستورالعمل اجرایی "نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی"

12-2- آیین نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

13-2- شفافیت اطلاعات

1-13-2- ماهیت شفافیت گزارشگری درمتون مالی

2-13-2- نقش شفافیت درگزارشگری مالی

14-2- آیا شفافیت همیشه مطلوب است؟

15-2- اصول گزارشگری شفاف

16-2- سطوح شفافیت

17-2- محدودیت‌های افشای اطلاعات وافزایش شفافیت

18-2- افشای الزامی یا داوطلبانه

19-2- افشای داوطلبانه

1-19-2-اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه

2-19-2- منافع افشای داوطلبانه اطلاعات

1-2-19-2- افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار

2-2-19-2- کاهش هزینه سرمایه

3-2-19-2-افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام

4-2-19-2- کاهش هزینه‌های ناشی از دعاوی حقوقی

3-19-2- مسائل اصلی در افشای داوطلبانه

4-19-2-راهبری رقابتی شرکت و افشای داوطلبانه

20-2-شاخص‌های افشای داوطلبانه

1-20-2- اقلام شاخص افشا

21-2-استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان

22-2- پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

افشا در لغت به معنی آشکار کردن اطلاعات به مفهوم وسیع کلمه است. طبق فرهنگ لغت کُهلر (1387) افشا عبارت است از نمایش واضح یك واقعیت یا یك وضعیت در ترازنامه و یا در صورت‌های مالی دیگر و یادداشتهای همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی. افشای مالی، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست و از ویژگیهای خاصی نیز برخوردار نمی‌باشد که بتوان شدت و یا کیفیت آن را به راحتی اندازه‌گیری نمود (والاس و ناصر،1994) هندریكسن و ونبردا (1385) معتقدند که افشا در حسابداری نسبت به حالت کلی، دارای معنای محدودتری است یعنی در حالی که در سطح کلی، افشا را انعكاس اطلاعات تعریف می‌کنند، حسابداران آن را به معنای انعكاس اطلاعات جدید واحد تجاری در قالب گزارش‌های مالی که معمولاً به طور سالیانه تهیه میشوند، در نظر می‌گیرند.

 

 

 

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران نیز در این مورد به شرح زیر اظهارنظر کرده است: بكارگیری مبانی مختلف در اندازهگیری ارزش عناصر حسابداری، شناسایی درآمد به انحای گوناگون، وجود مبانی مختلف برای مقابله هزینه ها با درآمد و تنوع رویه های حسابداری، افشای رویه های حسابداری و توضیحات دیگری را لازم می سازد که توصیف رویدادهای اقتصادی را کامل و ارقام صورت‌های مالی را شفاف و گویا کند. اما تعریف ساده ای که میتوان از افشا به عمل آورد عبارت است از انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر‌مالی کمی یا سایر اشكال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملكرد مالی شرکت. این افشا در صورتی که به واسطه یك منبع مقرراتی وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری گفته می‌شود و در صورتیكه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاص نباشد اختیاری تلقی می‌شود (حساس یگانه و پژنگ، 1388). هم چنین افشا بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش‌های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نمود (بلکویی2000، اسوه انساه 1998، به نقل از پژنگ).