هدف از این تحقیق بررسی سود حسابداری و کیفیت آن با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود

2-1-1 سود حسابداری

2-1-2 تعاریف مربوط به سود

2-1-3 سطوح مختلف سود

2-1-4 – مفهوم سود گزارش شده

2-1-5 – اهداف گزارشگری سود

2-1-6 – ظهور نظریی کیفیت سود

2-1- 7-کیفیت سود

2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود

2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟

2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود

2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود

2-1-11- 1-روش های حسابداری

2-1-11- 2-قابلیت اعتماد سود

2-1-11-3- براوردهای حسابداری

2-1-11-4- هزینه های اختیاری

2-1-11-5- نوع صنعت

2-1-11-6- ویژگی های مالی

2-1-11-7- عوامل سیاسی

2-1-11- 8-سیستم کنترل داخلی

2-1-11- 9-صداقت مدریت

2-1-11-10- حفظ و نگهداشت سرمایه

2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود

پیشینه

منابع

 

 

 

اغلب استفاده كنندگان داده های حسابداری بر این باورند كه سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یك عامل تعیین كننده از شیوه‌های عملی، روشهای اجرایی و الگوهای تصمیم‌گیری می‌باشد. از آنجایی كه سود حسابداری مبتنی بر رویدادهای واقعی و حقیقی است، این سود بصورت عینی محاسبه و گزارش می‌شود. از اینرو اصولاً قابل اتكا است. سود حسابداری از طریق نا دیده انگاشتن  تغییر در ارزشها به صورت معقول متجلی می‌شود. پنداشته می‌شود كه سود حسابداری برای اعمال كنترل بویژه در گزارشگری در مورد مباشرت سودمند می‌باشد (عظیمی، 1390). غالبا، استفاده کنندگان از صورتهای مالی به دنبال سود واقعی هستند. در واقع، بحث کیفیت سود زمانی مطرح می شود، که تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا اطمینان حاصل نمایند، چه اندازه از سود خالص گزارش شده منعکس کننده سود واقعی است، در ارزیابی کیفیت سود، استفاده کنندگان از صورتهای مالی معمولاً به سود خالص توجه می کنند (ظریف فرد، 1378). سود واقعی به تعبیر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (كه در پیرامون واژه اهمیت ذكر شده) به شرح زیر است: (ظریف فرد، 1378، 20). "برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تكرارپذیر و ایجاد كننده جریان­های نقدی است و این نگرش الزام می­دارد كه نتایج فعالیت­های عادی كه نرمال و تكرارپذیر و ایجاد كننده جریان­های نقدی هستند برای جایگزین كردن دارائی­های استهلاك پذیر مورد نیاز می­باشند.

 

 

 

سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری به شمار می­آید.  معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی است كه در محاسبه آن هرگونه اقلام تكرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته می­شود. از نظر سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری است، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیكی برآورد می­كند. گر چه سرمایه­گذاران سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمی­كنند، اما اقلام تكرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یك شركت جدا نموده تا قدرت سودآوری شركت  مشخص شود. تفاوت بین سود واقعی و  سود گزارش شده، در ارزیابی كیفیت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسات بطور ذهنی مورد توجه قرار می­گیرد" (بیک زاده، 1389). بحث كیفیت سود زمانی مطرح می­شود كه تحلیلگران مالی تلاش كنند تا تعیین نمایند تا چه اندازه سود خالص گزارش شده منعكس كننده سود واقعی است. در ارزیابی كیفیت سود، تحلیلگران معمولاً به ساختار و اجزای سود خالص توجه می­كنند. اما اهمیت نسبی هر عامل مؤثر بر كیفیت سود بسته به دیدگاه تحلیلگر می­تواند متفاوت باشد (محمدی، 1388).