هدف از این تحقیق بررسی بودجه و بودجه ریزی عملیاتی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

بودجه و بودجه ریزی عملیاتی

 مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی

 تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی

اهداف بودجه ریزی عملیاتی

مزایای بودجه ریزی عملیاتی

رابطه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی

ناسازه ها و تضادها

پیشینه

منابع

 

 

 

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است كه بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأكید می كند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخصهای عملكرد، پاسخگو هستند. در بودجه ریزی عملیاتی  منابع براساس اولویت امور و نتایج قابل اندازه گیری، تخصیص داده می شوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیك است كه درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع، برپایه نتایج پذیرفته شده و محك های سازمانی مربوط به اهداف كلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورت میگیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیك، هر سازمانی كه اعتبارات دولتی دریافت می كند بودجه خود را طوری تهیه و تنظیم می كند كه تصمیم گیری های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیك خود رامنعكس كند . پس تقاضای بودجه توسط سازمان، بیانگر نیازهای آن سازمان برای اجرای نتایج دارای اولویت در برنامه استراتژیك خود می باشد.  بودجه ریزی عملیاتی یك برنامه تلفیق عملكرد سالانه و بودجه سالانه می باشد كه روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. همچنین تائید می كند كه یك هدف یا مجموعه ای از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات بدست آید. یك بودجه عملیاتی، علاوه بر تخصیص هزینه های فعالیت، همه فعالیتهای (مستقیم و غیرمستقیم) مورد نیاز برای پشتیبانی یك برنامه را تعریف و تعیین می كند. یك بودجه عملیاتی عبارت است از یك برنامه سالانه به همراه یك بودجه سالانه كه رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است كه با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود.( قهرمانی،1392)