هدف از این تحقیق بررسی اقتصاد و نگهداری موجودهای نقدی با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

نگهداری موجودی های نقدی

انگيزه ‌هاي نگهداري موجودي ‌هاي نقدي توسط شرکت‌ ها

ميزان بهينه موجودي‌ هاي نقدي شرکت‌ ها

عملکرد شرکت و معیارهای سنجش آن

معیارهای حسابداری عملکرد

معیارهای اقتصادی عملکرد

ارزش شرکت و معیار سنجش آن

بازده سهام

مفهوم بازده سهام

روشهای محاسبه بازده سهام

تحقیقات مرتبط انجام شده

منابع

 

 

 

     انديشه بشري در طول تاريخ به دنبال درک حقيقت و کشف علل و چگونگي وقوع رويدادها از طريق مشاهده، تجزيه و تحليل و ثبت آن‌ها بوده که ارمغان آن رشد شاخه‌هاي گوناگون دانش در جريان تحولات خروشان علمي و فرهنگي بوده است. بي‌شک دست‌يابي به اين امر در سايه پژوهش و تحقيقات تجربي مجال رشد و ظهور يافته است. نقدينگي و موجودي‌هاي نقدي از اموري مي‌باشند که همواره مورد توجه محققين بوده و تحقيقات گوناگوني نيز در مورد آن‌ها انجام شده است. بنابراین بررسی تاثیر سطح نقدینگی بر عناصر کلیدی مورد توجه بازار سرمایه، سهامداران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، از قبیل بازده سهام، ارزش شرکت و عملکرد شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که با روشن شدن این مطلب که بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد شرکت و بازده سهام رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به این که این رابطه مثبت باشد یا منفی، می توان با کاهش یا افزایش سطح نگهداری موجودی های نقدی بتوان ارزش شرکت، عملکرد شرکت و بازده سهام را افزایش داد.