دانلود پاورپوینت مبانی ژنتیک جهت رشته زیست شناسی در 292 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


هدف آموزشی کلی این فصل عبارت است از:
آشنایی با تاریخچه علم ژنتیک، آزمایشها، نتایج و قوانین مندل
هدفهای جزئی شامل:
تاریخچه مختصراز علم ژنتیک،
یادگیری اصطلاحات: ژن، جایگاه، جهش، آلل، ناخالص، خالص، ژن بارز، ژن نهفته، ژنهای هم بارز و نیم بارز، ژنوتیپ، فنوتیپ، ژنوم، دو رگه

 

 

 


فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
برخی مفاهیم ژنتیکی
آزمایشهای مندل و نتایج آنها
قانون اول مندل
دی هیبریدیسم
قانون دوم مندل
آزمون چلیپایی
ژنهای هم بارز و نیم بارز
سیستم خونی انسان
آلل های  نیم بارز
اپیستازی با نسبت فنوتیپی 9:7
کاربرد روشهای آماری در ژنتیک
نمونه گیری بدون جایگزینی
اصول حساب احتمالات
برخی از روشهای آماری
اصول حساب احتمالات
تولید مثل
تقسیم میتوز
میوز
تشکیل یاخته جنسی در جانوران
تشکیل یاخته های جنسی در گیاهان
چرخۀ زندگی گیاهان عالی
چرخۀ زندگی پارامسی (جنسی)
چرخۀ زندگی کلامیدوموناس
تعیین و تمایز جنسیت و صفات مربوط به آن
نظریۀ تعادل جنسیت
تمایز جنسی اولیه
رابطه بین تشکیل جسم بار و کروموزوم X
صفات محدود به جنس
جدا نشدن کروموزومهای جنسی
پیوستگی ژنها و نوترکیبی
ژنهای پیوسته و عدم پیروی از قانون دوم مندل
کراسینگ اٌور
وقوع کراسینگ اٌور بین سه ژن
تداخل و ضریب انطباق
آزمایش اشترن
آزمایش بریجز
نوترکیبی در باکتریها و ویروسها
نوترکیبی در باکتریها
نو ترکیبی در فاژ 2T
ترانسفورماسیون
ترانسدوکسیون
ترانسدوکسیون در فاژ لمدا
ناهنجاریهای کروموزومی
تغییر در ساختار کروموزوم
توارث برون هسته ای
جهش، ساختار ظریف ژنتیکی و تنظیم فعالیت ژنی
مادۀ ژنتیکی
ژنتیک جمعیت