هدف از این تحقیق بررسی ورشکستگی و دلایل وقوع آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2تعاریف ورشکستگی

2-3مراحل ورشکستگی

2-4دلایل ورشکستگی

2-5تئورهای مربوط به ورشکستگی 

2-6 روشهای كنونی پیش بینی ورشكستگی

2-7 هزینه های ورشكستگی

2-8تکنیک های پیش بینی ورشکستگی

2-9 چارچوب نظری  

2-10پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

 

باپیشرفت علم وفن اوری روابط انسانی به ویژه روابط اقتصادی به مراتب پیچیده تر از گذشته شده واقتصاد وتجارت وارد مرحله جدیدی شده است به طوری که موسسات کوچک به شرکتهای بزرگ سهامی وچند ملیتی تغیر شکل داده اند که این امر موجب توسعه وگسترش بازارهای مالی و پولی گردیده است وهزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکتها کرده اند این رشد ودگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت.صنعت وسرمایه گذاری شده است. پیچیده تر شدن روابط انسانی به ویژه اقتصادی انها وتوسعه بازارهای مالی وپولی ومتعاقب ان حاکم شدن وضعیت رقابتی باعث می شود بسیاری از شرکتهای ورشکسته ازگردونه رقابت خارج شوند وبه دلیل تغییرات دینامیک پیچیده وضعیت اقتصادی پیش بینی عملکرد شرکت غالبا امری مشکل می شود بیشتر عملیات بدون تجزیه وتحلیل مفصل اطلاعات درباره چشم انداز اینده عملکرد شرکت اتخاذ می شود در چنین شرایط نامعینی بحران در شرکت ظهور می کند که تعیین کننده انحطاط عملکرد وحتی ورشکستگی است.

 

 

 

شمار شرکتهایی که فاقد توانایی پرداخت دیون خود هستند رو به افزایش است معمولا این شرکتها برچیده می شوند وتنها تعداد اندکی از انها به حالت اولیه باز گشته دوباره سازماندهی می شوند بسیاری از مدیران رده بالا شرکت فکر می کنند که عملکرد سودمند ویافتن راه حلهای موفق تصوراتی ایجاد می کنند که موجب جلوگیری از بروز بحران به دنبال ان ورشکستگی در شرکت می شودبااین وجود حتی در شرکتهای موفق احتمال وجود بحران همچنان باقی است لذا واکنش سریع ودرست در مقابل شراط بسیار متغیر بازار در موقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد در این فصل ضمن تبیین تئوریک ادبیات تحقیق مدلهای پیش بینی ورشکستگی وپیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه ارائه می گردد .