هدف از این تحقیق بررسی فضا های فرهنگی و هنری با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف و مفاهیم    
 فضا    
 فضاهای عمومی    
 فضای شهری    
 فرهنگ    
 فضای فرهنگی و هنری    
 ورزش    
 فضاهای ورزشی    
 کیفیت    
 کیفیت زندگی    
 سبک زندگی    
 فضاهای فرهنگی و هنری    
 حوزه های فرهنگ    
 سابقه برنامه ریزی فرهنگی در ایران    
 اهمیت و نقش برنامه ریزی فرهنگی در شهرها جهت توسعه فرهنگی    
 نقش و وظیفه ی شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای فرهنگی هنری در ایران    
 جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت    
 فضاهای فرهنگی هنری عرضه شده در شهر تهران    
 تئاتر    
 فرهنگسرا    
 کتابخانه عمومی    
 موزه    
 خانه فرهنگ    
 سینما    
 نگارخانه    
 زورخانه    
 مراکز ویژه

 

 

 

فضا، عینیتی حاصل از نقض پذیری و اثرگذاری افراد و گروههای انسانی در مکان و یا به سخن دیگر، پیامد عملکردهای متعامل دو محیط طبیعی-اکولوژیک و اجتماعی-اقتصادی است. از این رو، فضا را می توان نوعی تولید اجتماعی در مکان به شمار آورد. از آنجا که فضا متشکل از اجزائی مرتبط است، می توان آن را یک نظام (سیستم) به شمار آورد و چون این نظام، واقعیتی مکانی-فضایی است، می توان از نظام مکانی-فضایی یاد کرد.