هدف از این تحقیق بررسی فضا های ورزشی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب  
 تعاریف و مفاهیم    
 فضا    
 فضاهای عمومی    
 فضای شهری    
 فرهنگ    
 فضای فرهنگی و هنری    
 ورزش    
 فضاهای ورزشی    
 کیفیت    
 کیفیت زندگی    
 سبک زندگی    
 فضاهای ورزشی    
 نظریه های تفریحات سالم    
 نظریه ی تأمین نیاز    
 نظریه ی گذران اوقات فراغت    
 نظریه ی ارزش فردی و اجتماعی    
 نظریه بازآفرینی    
 مدل مول و همکاران    
 ورزش همگانی و عوامل توسعه آن    
 عوامل اصلی توسعه ورزش همگانی    
 تکامل ورزش همگانی    
 متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت بدنی شهروندان    
 ورزش به عنوان حق شهروندی    
 ابعاد ورزش همگانی    
 انگیزه های گرایش به ورزش همگانی    
 ویژگی فضاهای ورزشی    
 نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای ورزشی در ایران    
 مشخصات انواع زمینهای ورزشی    
 مرکز ورزشی واحد همسایگی    
 مرکز ورزشی محله    
 مرکز ورزشی ناحیه    
 مرکز ورزشی شهر    

 

 

 

فضا، عینیتی حاصل از نقض پذیری و اثرگذاری افراد و گروههای انسانی در مکان و یا به سخن دیگر، پیامد عملکردهای متعامل دو محیط طبیعی-اکولوژیک و اجتماعی-اقتصادی است. از این رو، فضا را می توان نوعی تولید اجتماعی در مکان به شمار آورد. از آنجا که فضا متشکل از اجزائی مرتبط است، می توان آن را یک نظام (سیستم) به شمار آورد و چون این نظام، واقعیتی مکانی-فضایی است، می توان از نظام مکانی-فضایی یاد کرد.