هدف از این تحقیق بررسی برنامه ریزی استراتژیک و رویکردهای آن با فرمت docx در قالب 62 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک

2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك

2-1-4- تحلیل SWOT

1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT

3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها

2-1-5- برخی مدلها و رویكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک

2-1-6- نوعشناسی استراتژیها

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته

منابع

 

 

تا دهه پنجاه، تئوریسینها و دانشمندان، سازمان را سیستمی بسته می‌دانستند (Scott, 1981). افرادی نظیر تیلور، فایول، وبر، بارنارد و غیره ، معتقد بودند كه سازمانها ارتباطی با محیط ندارند. اما با پیدایش تئوری سیستمها بعنوان انقلابی بزرگ در تئوریهای سازمان، من‌بعد تمامی تئوریهای سازمانی از اهمیت و نقش محیط بر سازمان سخن رانده‌اند. دستیابی به سطوح بالای تعالی و بهره وری بدون برنامه ریزی، مقدور نیست. امروزه با توجه به گسترش شتاب افزای تغییر و تحولات محیطی، سازمانها برای پاسخگویی اثربخش به نیازهای محیطی خویش نیازمند تفكر استراتژیك هستند. مدیران موفق تفكر استراتژیك خویش را در قالب برنامه‌ریزی استراتژیك جامه عمل می پوشانند (مركز كارآفرینی دانشگاه تهران، 1383). با توجه به اینكه برنامه‌ریزی پیش‌زمینه اجرای همه وظایف مدیریتی دیگر می‌باشد، برنامه‌ریزی و در رأس آن ایجاد سلسله مراتبی از برنامه‌ها در یك سازمان برای جلوگیری از اتلاف منابع و هدایت سازمان به سمت و سوی روشن و قابل اجرا، اهمیت خاصی پیدا می‌كند (دیوید، 1382).

 

 

 

فرای و استونر برنامه‌ریزی استراتژیك را ابـزار مدیریتی توانمندی می‌دانندكه برای كمك به شركتهای كوچك طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاً، فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك، یك نگرش و تجزیه و تحلیل از شركت و محیط مربوط به آن ارائه می‌كند، شرایط فعلی شركت را توضیح می دهد، و عوامل كلیدی مؤثر بر موفقیت آن را شناسایی می‌كند (Fry & Stoner, 1995, 12). از نظر لرنر برنامه‌ریزی استراتژیك فرآیند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است (Lerner, 2002). برنامه‌ریزی استراتژیك بطور ساده یك دیدگاه سیستمی برای ماهرانه عمل كردن یك سازمان در طول زمان از طریق كاهش عدم‌اطمینان در محیط متغیرش برای دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده می‌باشد (Steiner, 1979, 16). بیشتر سازمانها اهمیت برنامه ریزی استراتژیك را برای رشد و سلامتی سازمانهایشان در یك دوره بلند مدت دریافته اند (. (Stoner & Freeman, 1989 از طرفی عمل در كوتاه مدت هیچ معنی ندارد مگر اینكه آن در یك مفهوم بلند مدت از برنامه اتفاق بیفتد (. (Godet et al, 1996 برنامه‌ریزی استراتژیك، جهت، زمینه و بستر لازم را برای تصمیمات پیاپی و متوالی ایجاد می‌كند ( (Gooderham, 1998.