در این پروژه تحقیق رفتار پرده های سپر فلزی ساحلی در مقابل خاک های روان شده در 19 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و نمودار طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- چکیده

2- کلمات کلیدی

3- مقدمه

تصویر مرتبط

4- فرضیات تحلیل همراه با نمودار و جدول

5- مجموعه جدول های ویژگی های مصالح (خاک-سازه)، بارهای دینامیکی، شکل ها و نمودارها به تعداد 24 عدد

6- شكل تاثير عمق جایگیری مهارها (یک سرگیردار) بر تغییر مکان هنای قائم و افقی بالاترین نقطه (A) و پایین ترین نقطه (B) سپر فلزی

7- تفسير كلي نتايج

8- نتيجه گيري

 

تصویر مرتبط