هدف از این تحقیق بررسی شایستگی و ضرورت های شایسته سالاری با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف شایستگی

ضرورت‏های شایسته سالاری

مبانی و اصول شایسته سالاری

محدودیت‏های شایسته سالاری

ابعاد شایسته‏ سالاری

شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن

جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک)

معرفی صنعت لاستیك

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

كاتانو، نیوسام و دی شایستگی را اینگونه تعریف می كند: هر گونه دانش، مهارت، توانایی یا كیفیت شخصی است كه از طریق رفتار نشان داده می شود و منجر به تعالی خـدمت دهی مــی گــردد (كاتانو، نیوسام و دی به نقل از باندر2003) شایستگی یعنی یك تشریح مكتوب از مهارت های شخصی و عادات كاری قابل سنجش كه درجهت دستیابی به اهداف كار استفاده می شود (گرین 1999) شایستگی نوعی صفت برای كاركنان قلمداد می شود و به نوعی سرمایه انسانی با منبع انسانی اشاره دارد كه در بهره وری متجلی می شود (قدردان، 1382 : 66) شایستگی های یك كارمند باید خواسته های یك شغل را در بر گیرد و محقق سازد (ترو ویرتنن، 1384 : 25)

 

 

 

شایستگی به قابلیت های فرد برای انجام كار اشاره دارد و بر مبنای توان انجام كار سنجیده می شود و نه بر مبنای كار واقعی كه فرد انجام می دهد (Brewster, frandal and Ommeren:2000) مهارت ها و عاداتی كه برای كاركنان ضرورت دارد تا در یك شغل موثر باشند به عنوان مفهوم شایستگی در نظر گرفته می شود (منسفید1996). میرابایل می گوید: شایستگی عبارت است از دانش، مهارت و توانایی یا ویژگی های مرتبط با عملكرد بالا در یك شغل (میرابل1996). شایستگی یعنی دانش، مهارت، توانایی ها و سایر خصیصه هایی كه برای شكل دهی رفتارهای مطلوب در آینده مورد انتظار است (دیر 1996).