هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-2- تعهد سازمانی

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد

2-1-2-2- انواع تعهد

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن

2-1-2-5- دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی

2-1-2-6-  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

2-1-2-7-  دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

2-1-2-9- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی

منابع

 

 

 

تعهد به افراد قدرت داده و رفتارهایشان را تحت شرایط مختلف تثبیت می کند در نتیجه می توان ابراز کرد که تعهد به سطح بالای وابستگی اجتماعی و روانی افراد به بعضی اشخاص یا اشیاء در زندگی اجتماعی اشاره داشته (الکساندر و تیری ، 1996) و  توقعات ، فواید شخصی ، عناصر اخلاقی ، ایثار و وفاداری را در بر می گیرد  ( لیو ، 2008 : 118).شهید مطهری در بارة تعهد چنین می‌گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهای است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می‌باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته صیانت کند ( اسماعیلی ، 1380 : 67 ) .

 

 

 

سالانسیلک معتقد است تعهد حالتی از تعهد است که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیت هایی که انجام می دهد محدود و مفید شده و به دلیل انجام همین اقدامات این باور در فرد ایجاد می شود که باید انجام چنین فعالیت هایی را تداوم بخشیده و درگیری موثر خویش را در انجام آن ها حفظ نماید ، یعنی تعهد زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی کند ( محمدی و رضائیان ، 1386 : 58 ).هربینک و همکارانش معتقدند که تعهد عبارت است از یک پدیده ساختاری که در نتیجه کنش ها و واکنش های متقابل فرد و سازمان به صورت نوعی اندوخته یا سرمایه گذاری در طول زمان تحقق می یابد (صمدی و مهدوی خو ، 1388 : 54 ) .