هدف از این تحقیق بررسی سیستم و انواع آن ها با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف سیستم

2-2. انواع سیستم ها

3-2. سیستم حلقه باز و حلقه بسته

4-2. دیدگاه سیستمی

5-2. نگرش سیستمی در آموزش

6-2. روش سیستمی

7-2. الگوهای سیستم

8-2. چرخه حیات سیستم

9-2. منحنی عمومی سیستم ها

10-2. مفهوم اطلاعات

11-2. مفهوم مدیریت

12-2. مدیریت اطلاعات

13-2.تعریف سازمان

14-2. نقش فناوری اطلاعات در سازمان

15-2. سیستم های اطلاعاتی

16-2. اجزای سیستم اطلاعات سازمان

17-2. نقش سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

18-2. سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات

19-2. سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها

20-2. نقش افراد در سیستم ها (متخصصان اطلاعات)

21-2. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)

22-2. ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)

23-2. مشخصات و مزایای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)

24-2. زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)

25-2. عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت

1-25-2. سیستم پردازش داده ها

2-25-2. سیستم پشتیبانی

3-25-2. سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)

 4-25-2. سیستم اطلاعات مدیریت ارشد

5-25-2. سیستم خبره

منابع

 

 

 

سیستم ها را از جهت ارتباط با محیط پیرامون خود به دو دسته تقسیم می کنند: سیستمی که با محیط پیرامون خود ارتباط داشته باشد را سیستم باز گفته و سیستمی که با محیط پیرامون خود ارتباط نداشته باشد، یک سیستم حلقه بسته است، بعبارت دیگر سیستم هایی که جدا از محیطشان در نظر گرفته می شوند سیستم های حلقه بسته را شامل می شوند. اصل دوم ترمودینامیک اذعان دارد که، در یک سیستم بسته، یک کمیت معین بنام انتروپی، باید به حداکثر افزایش یابد تا سرانجام فرایند در یک حالت تعادل به توقف برسد. یک سیستم بسته متوجه حالتی از محتمل ترین توزیع است، حالتی از بی نظمی کامل. اما سیستم های باز مانند ارگانیسم زنده هستند و در جریان تجزیه و ترکیب شدن، اجزاء متشکله خود را حفظ می کند. البته قابل ذکر است که سیستم کاملاً بسته وجود ندارد. یک زیرسیستم بطور ساده، سیستمی درونِ سیستم دیگر می باشد. مثلاً در یک اتومبیل یک سیستم کلی وجود دارد بنام اتومبیل و چندین سیستم فرعی و شاید درون آن سیستم های فرعی، سیستم های فرعی تری وجود داشته باشند. مثلاً موتور خودرو یک سیستم دیگر است که درون آن هم سیستم دیگری بنام کاربراتور قرار دارد.

 

 

 

وقتی که یک سیستمی، جزء سیستم بزرگتری می باشد، سیستم بزرگتر سوپرسیستم یا فوق سیستم نامیده می شود. برای مثال سیستم دولتی یک شهر، یک سیستم است، اما در عین حال قسمتی از یک سیستم بزرگتر بنام سیستم دولتی یک استان یا ایالت می باشد که آن نیز خود یک زیرسیستم دولت ملی می باشد. یک سیستم ادراکی، سیستمی است که از منابع ادراکی (فکری) مانند اطلاعات و داده ها برای نشان دادن یک سیستم فیزیکی استفاده می کند. یک شرکت تجاری نیز یک سیستم فیزیکی می باشد، این شرکت از منابع فیزیکی تشکیل یافته است. یک سیستم ادراکی عموماً یک تصویر ذهنی در ذهن مدیر است مانند تصاویر یا خطوطی که بر روی یک برگه کاغذ یا در شکل الکترونیکی ذخیره شده در رایانه می باشد (مک لوید، 1378).