هدف از این تحقیق بررسی بانکداری الکترونیک و پرداخت از طریق آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقایسهای از خدمات بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

2-1-2- پرداخت الکترونیکی وانواع آن

2-1-3- طبقه بندی سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-1-4- مسائل مربوط به سیستم امنیتی دربانکها

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی

2-1-6-  بانکداری اینترنتی

2-1-7- اعتماد در شبکه بانکی

2-1-7-1- اعتماد در بانکداری آنلاین

2-1-8- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی

2-1-9- سودمندی ادراك شده بانکداری اینترنتی

2-1-10- سهولت استفاده ادراك شده

منابع

 

 

 

آنچه درمقایسه بانکداری الکترونیکی بابانکداری سنتی قابل توجه است ،ویژگی فعال وآینده نگری بانکداری الکترونیکی است .بانکداری سنتی بادیدی محافظه کارانه سعی می نماید به شیوه های مختلف هزینه های بانکی راکاهش دهد ،درصورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه خدمات بانکی به دنبال توسعه وتحول باهدف جلب رضایت مشتری بوده وبرای افزایش درآمد ازطریق ارائه خدماتی که درقبال آنها کارمزد دریافت می داردسیاست گذاری می کند .

 

 

 

پرداخت الکترونیکی مهم ترین فاز در تعاملات تجارت الکترونیکی است. به طور کلی ،به انتقال سرمایه(وجه) از پرداخت کننده به در یافت کننده"پرداخت" گفته می شود. حال پرداختی که بصورت الکترونیکی صورت بگیرد پرداخت الکترونیکی خوانده می شود. بانک مرکزی اروپا پرداختی که بصورت الکترونیکی آغاز،  پردازش ودریافت شود را پرداخت الکترونیکی می نامد.در پرداخت الکترونیکی انتقال وجه از طریق ابزارهای الکترونیکی آغاز ووجه بصورت اطلاعات دیجیتال نگهداری، پردازش ودریافت  می شود. در حال حاضر بیش از صد روش پرداخت روی اینتر نت موجود است وسیستمهای پرداخت متفاوتی وجود دارد که هر کدام را می توان از طریق مشخصه های آن از قبیل امنیت، هزینه، انعطاف پذیری ،دردسترس بودن و...با روشهای دیگر مقایسه کرد (درودچی ،21،1387).