هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی ابعاد تشکیل دهنده ی آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت اجتماعی

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت

2-3 ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی

2-4 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جایگاه مسئولیت اجتماعی

2-5  سیر تکامل تدریجی مسئولیت اجتماعی

2-6 ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان

7-2 سطوح مسئولیت اجتماعی

2-8 اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها

2-9 دیدگاه های نظری پیرامون مسئولیت اجتماعی

2-10 مدل های مسئولیت اجتماعی

2-11 مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخ گویی اجتماعی

2-12مسئولیت اجتماعی ذینفعان

2-13 پیوستار مسئولیت اجتماعی

2-14 اصول دهگانه مسئولیت اجتماعی

2-15 ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی

2-16 رهیافت های مسئولیت اجتماعی

2-18 سرمایه اجتماعی

2-19ابعاد و مؤلفه های تشكیل دهنده سرمایه اجتماعی

2-20 مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

2-21مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی

2-22 مزایای مسئولیت اجتماعی در تجارت

2-23 مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده

2-24 تأثیر برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری

2-25 اثر مسئولیت اجتماعی در کسب و کار

2-26 دلایل روی آوردن شرکت ها به مسئولیت اجتماعی

2-27 تأثیر مسئولیت اجتماعی در بازاریابی و رفتار خرید مصرف کننده

منابع

 

 

 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها با روابط بین شرکت ها و جامعه سر و کار دارد. به طور مشخص این مفهوم به بررسی تأثیرات فعالیت های شرکت ها روی افراد و جامعه می پردازد.. این مفهوم از طیفی با معانی اقدامات نوع دوستانه  و بشردوستانه و آگاهی و وجدان عمومی شرکت ها تا متعهد بودن به رعایت اخلاق و قانون وفعالیت نوع دوستانه ای که به بهبود رفاه اجتماعی و عمومی منجر شود را در بر  می گیرد. بسیاری آن را معادل یك نوع مشروعیت و متعلق بودن می دانند و عده محدودی نیزآن را معادل مجموعه ای از تعهدات سپرده شده به شرکت ها برای اجرای استاندارد رفتاری درتجارت می دانند. بعضی از آن معنی تعهد یا مسئولیت قانونی را برداشت می کنند، برای دیگران این به معنی رفتاری مسئولانه و اجتماعی بر حسب رعایت مسائل اخلاقی است. برای برخی دیگر معنی آن مسئول بودن است، خیلی ها آن را معادل هدایای صدقه ای و کمك های خیریه می دانند، بعضی آن را به معنی آگاهی اجتماعی می پندارند. بسیاری از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفته اند آن را به معنی مشروعیت و مقبولیت می دانند، تعدادی هم آن را به مثابه نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر بر روی بنگاههای اقتصادی وبازرگانان و نه شهروندان  می پندارند. (امیدوار ، 1387،32 )

 

 

 

کمیسیون اروپا مسئولیت اجتماعی شرکتها را مفهومی می داند که به موجب آن،شرکت ها مسائل زیست محیطی و اجتماعی را با فعالیت های تجاری و تعاملات خود با ذینفعان، بر مبنایی داوطلبانه، توأم می کنند. کمیسیون اروپا معتقد است علی رغم آنکه در این مفهوم، تعداد روزافزونی ازشرکتها مشمول فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتها می گردند و طیف گسترده ای از رویكردها به مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد ، اما توافق  گسترده ای درباره خصوصیات اصلی آن وجود دارد: مسئولیت اجتماعی شرکتها حرکتی توسط شرکتهای تجاری، فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی است که به صورت داوطلبانه پذیرفته شده است، زیرا موسسات اقتصادی آن را جزو منافع بلند مدت خود تلقی می کنند. بدین ترتیب کمیسیون اروپایی عملكرد درونی (واقعیت اصلی) مسئولیت اجتماعی شرکتها را به رفتارهای تجاری مربوط می داند که آن را از امور بشر دوستانه وخیر خواهانه شرکت ها جدا کرده و آن را در عملكردهای خود شرکت تعریف می کند. تأکید بر روی منافع اقتصادی از ملاحظات سیاسی و زیستی ناشی می شود که بطور خاص به قضیه مسئولیت اجتماعی شرکت ها اشاره می کند. (کمیسیون اروپا،2001 ،5 )

 

 

 

گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب:فرهنگ مدیریت در مورد مسئولیت اجتماعی می نویسند، مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.