هدف از این تحقیق بررسی طلاق و تاثیر آن بر کودکان با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-9 طلا‌ق نامزدی

2-10عوامل رخداد در ‌این پدیده اجتماعی

2-11مراحل طلا‌ق در دوره نامزدی

2-12طلاق

2-13طلاق در ادیان

2-14 انواع طلاق در اسلام

2-15فروپاشی نهاد ازدواج در غرب

2-16الگوهای جدید ازدواج و طلاق در غرب

2-17دلایل رشد طلاق

2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان

2-19چارچوب نظری تحقیق

2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق

2-21 انواع فونکسیون و پدیده طلاق

2-22 تحلیل ساخت و پدیده طلاق

2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق

2-24نظریه های كلان

2-25 نظریه های خرد

2-26 نظریه های آسیب شناسی یا انحرافات اجتماعی

2-27علل و زمینه هاى جامعه شناختى طلاق

2-28 طلاق در جوامع امروزین

2-29 طلاق در ایران و دیگر کشورها

2-30 علل و عوامل طلاق

2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی

منابع

 

 

 

پدیده طلا‌ق به‌ویژه در دوران نامزدی از عمده مسائلی است كه ثبات یك واحد اجتماعی را تهدید می‌كند، زیرا ناسازگاری‌های دو نفر را نشان می‌دهد كه در تشكیل خانواده به خاطر عدم سازگاری با یكدیگر تصمیم به جدایی می‌گیرند ‌این پدیده از آن جهت اهمیت دارد كه هر روز بر آمار متقاضیان طلا‌ق افزوده می‌شود و سن طلا‌ق نیز به موازات آن در حال كاهش است. در عصر حاضر و به‌ویژه در بین اقشار جوان این پدیده با نوع و قالب دیگری ظهور پیدا كرده است كه در آن زوجین قبل از تشكیل زندگی مشترك كه بیشتر عوامل فرهنگی و اجتماعی در آن دخیل هستند، از هم دلزده شده و همدیگر را ترك می‌كنند؛ شاید یكی از‌ این عواملی كه در رخ‌داد‌ این پدیده از سهم بیشتری برخوردار باشد نوع همسرگزینی است. همسرگزینی به‌عنوان سنگ بنای اولیه تشكیل خانواده تحت‌تأثیر تغییر و تحولا‌ت ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون خود بوده و جامعه در حال گذار ما از نظر فرهنگی در حال تغییر سریع از معیار‌های سنتی به مدرن است كه پیامدهای ناگواری مثل طلا‌ق را در سنین پایین بر جا می‌گذارد.

 

 

 

معیارهای مناسب همسر گزینی تا حدی می‌تواند از تشدید پدیده طلا‌ق جلوگیری كرده به استحكام و پایداری خانواده كمك كند گرچه در روند انتخاب همسر شاخص‌ها و عوامل پیچیده‌ای دخالت دارند كه كشف و مطالعه همه آنان مشكل است، اما می‌توان گفت كه بخشی از‌ این جریان آگاهانه و عقلا‌نی و بخشی دیگر ناخودآگاه و مبتنی بر احساسات است. همراه با ‌این تحولا‌ت، اهمیت معیار عشق و علا‌قه بین طرفین ازدواج افزایش یافته است و چنین به‌نظر می‌رسد كه امروزه ازدواج از قید و بند خانواده‌رها شده،‌ اندك‌اندك برخی از قیود اجتماعی نیز كنار می‌رود و به صورت آشكار و پنهان تنها بر عشق و علا‌قه و امیال زوج تاكید می‌شود(اعزازی1376).  آنان كه در همسرگزینی فقط به توسن علا‌ئق مجال دهند، به زودی با سرمای سخت زمستان واقعیت مواجه شده و خواهند لرزید، نیز آنان كه ازدواج را به عنوان یك سود یا كسب و یا به طور كلی از زوایای مسایل مادی دیدند، سخت در اشتباهند(ساروخانی1381).