هدف از این تحقیق بررسی سهام و ویژگی های روش های تامین مالی با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

ویژگی های روشهای تامین مالی

عوامل موثر در انتخاب استراتژی تامین مالی

تغییرات اهرم مالی و کاربرد آن

منابع مالی شرکت ها

سهام ممتاز

ویژگیهای سهام ممتاز

مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

معایب تامین مالی سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

معایب تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

سهام عادی

مزایای تامین مالی از طریق سهام عادی

معایب تامین مالی ازطریق سهام عادی

اعتبارات تجاری

تامین مالی از بانکهای تجاری

اسناد تجاری

تامین مالی بلندمدت و بازار سرمایه

بدهی بلند مدت و تامین مالی

بدهی تضمین شده

بدهی تضمین نشده

اجازه به عنوان بدهی بلند مدت

روش های تامین مالی میان مدت وبلند مدت

تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی

هزینه تامین مالی

هزینه سرمایه

اثر اهرم بر هزینه بدهی

هزینه نهایی سرمایه

بدهی در مقایسه با سرمایه

انواع نسبت های مالی

عوامل موثر برساختار سرمایه

الگوی میلر و مودیلیانی بدون مالیات

فرضیه عدم تقارن اطلاعات

فرضیه جریان نقدی آزاد

تئوری توازی ایستا

منابع

 

 

 

تامین مالی صحیح برای اجرای پروژه های سودآور می تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، بخصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلندمدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند.گرچه گروهی از متخصصین مالی براین عقیده اند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه، در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها گروهی از استادان مالی را متقاعده کرده است که استفاده از بدهی بلند مدت در تامین مالی شرکت ها یکی از راه های قابل توجه برای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است. این ها معتقدند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد که در آن حالت ارزش شرکت حداکثر خواهد شد.

 

 

 

واحدهای تجاری برای انجام فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری خود نیاز به وجه نقد دارند. تامین مالی می تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع مالی دارای تاثیرات خود بربازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. صاحب نظران از یک دیدگاه منابع مالی را به کوتاه مدت، منابع میان مدت و منابع بلند مدت تقسیم می کنند. منابع کوتاه مدت ما نند وجوه دریافتنی از بانک های تجاری ،موسسات بیمه، موسسات اعتباری و... که در مدت کمتر از یک سال بازپرداخت یا تصفیه می شوند. منابع میان مدت نیز معمولا از همان موسسات دریافت می شود، سررسید آنها دارای مدتی طولانی تر( عموما بین یک سال تا پنج سال) می باشد. منابع بلند مدت دریافت و جهاز محل انتشار سهام عادی و ممتاز و انتشار اوراق قرضه بلند مدت و نیز اجاره های بلند مدت است که یا سر رسید ندارد یا در مدتی طولانی تر بازپرداخت می شوند. از یک دیدگاه دیگر منابع بلند مدت خود به دو بخش تقسیم می شوند: منابع داخلی و منابع خارجی. دکتر شباهنگ با ذکر چهار منبع اصلی تامین مالی شامل استقراض، انتشار سهام عادی، انتشار سهام ممتاز و استفاده از سود انباشته می باشد، آنها را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرده است. بطوری که استقراض ، انتشارسهام عادی و انتشار سهام ممتاز را به عنوان منابع خارج از موسسه و استفاده از سود انباشته را به عنوان منبع داخلی معرفی می نماید ( شباهنگ، 1384 ، 215).