هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1:مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

2-2: مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-3:نتیجه گیری از تحقیقات پیشین

(2-3-1)عوامل سازمانی

(2-3-2)عوامل محیطی

(2-3-3) ماهیت كار

(2-3-4)عوامل فردی

(2-3-5)عوامل اجتماعی

2-4: مبانی نظری پژوهش

2-4-1-نظریه های روانشناسی اجتماعی

(2-4-1-1) نظریه گروه مرجع

(2-4-1-2) نظریه نفوذ اجتماعی

2-4-2- نظریات جامعه شناسی

(2-4-2-1) نظریه بیگانگی نسبت به کار

(2-4-2-2)دید گاه هومنز

(2-4-2-3) قفس آهنین ماكس وبر

(2-4-2-4) تقسیم كار اجتماعی دوركیم

(2-4-2-5)دیدگاه  گئورگ زیمل

(2-4-2-6) نظریه قشر بندی كاركردی

(2-4-2-7) تالکوت پارسونز

2-5- جمع بندی  نظریه های رضایت شغلی

2-6: چارچوب نظری و نظریه های مورد استفاده در این تحقیق

منابع

 

 

 

مطالعه رضایت شغلی یا واكنش عاطفی افراد نسبت به شغل از سال 1935 كه نخستین بار توسط هاپاك مورد توجه واقع شد ، تاكنون موضوع بحث جامعه شناسان وپژوهشگران بسیاری بوده است ( بوریل و مورگان  ،1383: 199). از جمله جامعه شناسانی كه در مورد رضایت شغلی تحقیقاتی انجام داده كلارك است .وی اعتقاد داشت ارضای خواست ها در انسان ایجاد انگیزه می كند و عدم ارضای نیازها او را دچار یأس و ناامیدی می نماید و مواجهه مستمر با ناكامی انسان را دچار فرسودگی می كند وقتی نیازها ارضاء شود دیگر انگیزه رفتار به حساب نمی آید ارضای یك نیاز ممكن است با مانـع روبرو شود گاهـی بر اثر مانع نیروی نیاز تخفیف می یابد ولی این تخفیف همیشه ابتدا به ساكن پیش نمی آید بلكه شخص كه با مانع روبروست ممكن است ضمن در افتادن با آن به رفتار انطباقی دست بزند. شخص ممكن است انواع رفتارها را بیازماید تا رفتاری بیابد كه هم نیاز او را مسیر سازد و هم تنش و فشار ناشی از مانع را كم كند و اگر در جهتی كوشش كند كه موقعیتی حاصل نشود در اینجاست كه عدم رضایت شغلی را ابراز می كند ."كلارك بیــان می دارد  عوامل مختـلفی روی رضـایت شغلـی اثر می گـذارند و یـكی از ایـن عوامـل نـوع جـنسیت است. او رضایت شغلی زنـان را بیشتـر از مـردان می داند."( ملك زاده  ،1384: 112)

 

 

 

در اوایل دهه 1920  مهندسان در مورد اثر شرایط كار و پرداخت حقوق و دستمزد بر رضایت شغلی تأكید می كردند. در این زمینه، متغیرهایی مانند كارایی فرد، استراحت در بین ساعات كار و عوامل محیطی مانند نور و صدا مورد توجه قرار گرفتند و مدیریت علمی روی طراحی كار، شرایط كاری، طرح های پاداش و ارتباط آن با افزایش تولید و بهبود روحیه تأكید می کرد. در خلال دهه 1930 و 1940 توجه محقـــقان بیشتر بر نقش گروه های كاری و سرپرســتان در افزایش رضایـت شغلـی، متمـرکز بود. " انقلاب صنعتی كه از اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید جوامع صنعتی اروپا و آمریكا رادگرگون ساخت و موجبات رشد صنایع و گسترش بازرگانی و توسعه راه های ارتباطی و به تبع آن گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهری چهره جوامع صنعتی دگرگون ساخت . در قرن بیستم غول سرمایه داری آمریكا در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی و منابع طبیعی سرشار در پژوهش های علمی و صنعتی به آنچنان پیشرفت در تكنولوژی می رسد كه تولید انبوه و توسعه بازار فروش را برای این جامعه ضروری می سازد .  از آنجایی كه این كار نیز بدون سلطه بر بازارهای مصرف جهانی امكان پذیر نیست پدیده تبلیغات تجاری به مشابه ابزاری مؤثر در این روند ظهور می كند. چنین اوضاع و احوالی از قرن بیستم و به ویژه جنگ جهانی اول در آمریكا ادامه داشت كه موازات آن دانشمندان و محققین رشته های علوم اجتماعی به مطالعه پدیده های روانی – اجتماعی ناشی از روند سرمایه داری و رشد صنعت پرداختند .