هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت و انواع آن با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول : مسئولیت قراردادی

گفتار اول – تعهد ضمنی 

گفتار دوم : تعهد صریح ایمنی کالا توسط فروشنده 

گفتارسوم : فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا

گفتار چهارم : تسری این فرض به عرضه کننده غیرحرفه ای کالا و خدمت 

گفتار پنجم : آثارمسئولیت قراردادی عرضه کننده کالا و خدمت 

گفتار ششم: شرط عدم مسئولیت

مبحث دوم : مسئولیت غیر قراردادی ناشی از عرضه کالا

گفتار اول : مسئولیت محض 

گفتاردوم : تقصیر

مبحث چهارم : انواع رابطه قراردادی و غیر قراردادی 

گفتار اول : واحد بودن تولید کننده و فروشنده

گفتاردوم : آخرین مصرف کننده کالا را از جزئی فروش خریده است 

گفتارسوم : فروشنده حرفه ای 

گفتار چهارم : رابطه ناظران و سازندگان 

گفتار پنجم : رابطه تولید کننده و فروشنده درقالب نمودار

بند اول : رابطه عمودی

بند دوم : رابطه حقوقی افقی

منابع

 

 

 

زمانی که خریدار یا مصرف کننده ای در اثر استعمال کالای معیوب متضرر می گردند ، ممکن است بتوان عامل زیان را بر مبنای قرارداد مربوط به فروش کالا ، مسوول جبران خسارت وارده تلقی کرد . بدین صورت که چون فروشنده کالا به تعهدخود مطابق قرارداد عمل نکرده است و از این نقض تعهد ، زیانی به دیگری وارد شده است ، بنابراین ، وی مسوول جبران  آن می باشد.تئوری که ، می توان از آن به تئوری نقض تعهد ایمنی کالا از طرف فروشنده تعبیر کرد .یا اینکه ، ازایجاد شدن خسارت در اثر عیب موجود در کالا مطلع بوده ، ولی آن را به اطلاع خریدار نرسانده است. و از این جهت مرتکب تقصیر شده که باید خسارت ناشی از این تقصیر را جبران کند . تئوری که از آن به فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا نام برده می شود . در واقع در هر دو صورت ، آنچه که فروشنده را مجاب و ملزم به جبران خسارت می نماید ، نقض قرارداد منعقده بین فروشنده و خریدار می باشد . بنابراین کافی است بین خسارات وارده و قرارداد مربوط به فروش کالا چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارات ناشی از عدم انجام قرارداد می باشد . در چنین دعاوی خواهان می بایست اثبات کند که اولاً : قراردادی بین او و خوانده وجود داشته و ثانیاً ضرری به وی وارد شده است و ثالثاً ضرر ناشی از عدم انجام تعهد در رابطه با کالای خریداری شده ، بوده است.

 

 

 

تعهد ایمنی کالا توسط فروشنده که از آن به تضمین ایمنی مبیع نیز تعبیر کرده اند این است که فروشنده هر کالائی ، به هنگام فروش آن ،تعهد می نماید که کالای وی ایمن ، سالم و عاری از هرگونه عیب و نقص می باشد. بنابراین در صورتیکه کالای مزبور معیوب باشد و موجب ورود زیانی گردد ،متعهد ملزم می شود تا خسارات وارده را جبران نماید .  دررابطه با صحت چنین تعهدی و اینکه آیا فروشنده می تواند ایمنی کالای خود را تعهد و تضمین نماید ، نباید تردید کرد چرا که،می توان چنین تعهدی را هم به صورت یک تعهد فرعی و هم به صورت یک تعهد مستقل در کنار قرارداد فروش کالا ملحوظ نظر قرارداد که بر مبنای ماده 10 ق.م ومواد مربوط به شروط ضمن عقد صحت چنین تعهداتی را می توان تأیید کرد .تعهد ایمنی کالا، خود به دو صورت ممکن است صورت پذیرد .گاهی این تعهد به صورت ضمنی است و گاهی نیز به صورت صریح می باشد.