هدف از این تحقیق بررسی سلامت سازمانی و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم سلامت

2-2 مفهوم سازمان

3-2 مفهوم سلامت سازمانی

4-2 تاریخچه سلامت سازمانی

5-2 تعاریف سلامت سازمانی

6-2 مولفه های سلامت سازمانی

7-2 سلامت سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان

8-2 اهمیت سلامت سازمانی در آموزش و پرورش

9-2 سلامت سازمانی در مدرسه

10-2 مشخصه های فضاهای کاری سالم

منابع

 

 

 

سلامت به معنی فقدان بیماری و نارساییدر یک ارگانیسم (موجود زنده) است. بروز یک بیماری جدی ممکن است به آسیب دیدگی جبران ناپذیر ارگانیسم، یا حتی مرگ آن منجرشود. از سوی دیگرفارغ بودن از بیماری نیز بدان معنا نیست که ارگانیسم بهینه عمل کند زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم بوده ولی به وظایف و کارکرد خویش عمل نکند. از این رو در قلمروهای پزشکی و بهداشت روانی، مفهوم سلامت کامل یا «سلامت مثبت» مورد توجه قرار گرفته است. در حالت سلامت مثبت، ارگانیسم ضمن انجام وظیفه، به رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد قریب به این مفهوم،خودیابی یا تحقیق ذات است که در روان درمانی و آموزش روان انسانی بدان اشاره می شود به زعم«مزلو» خودیابی، میل رسیدن به آن را دارد. در حالت خودیابی یا تحقیق ذات، استعدادهای بالقوه شخص شکوفا شده، فعالیت می یابند (علاقه بند، 1387)

 

 

 

«سازمان» نوعی خاص از مفهوم کلی تر سیستم (نظام)، به ویژه سیستم باز است به عبارت دیگر، سازمان به عنوان یک سیستم باز از منظومه ای از عناصر تشکیل شده است.که با هم ارتباط و واکنش متقابل داشته، و کل واحدی را به وجود می آورند.هر سازمان هدف یا هدف های ویژه هی دارد و ضمن حفظ خود و تحقق هدف های خود، با محیط بیرونی سازگار می شود و از این رهگذر، وضعیت روابط متقابل بین اجزای خود را حفظ می کند. این تعریف در مورد یک سازمان آموزشی نیز صادق است.

 

 

 

در سازمان آموزشی به عنوان یک سیستم باز ترتیبات سلسه مراتب در سازمان های سنی دیده نمی شود،زیرا که «اجزاء»به عنوان اشخاص یا واحد های کار تلقی نمی شوند بلکه به عنوان اجزای اجتماعی_روانی سیستم که اشخاص و گروهها راتحت تأثیر قرار می دهند،ملاحظه می کردند. سازمان آموزشی درمحیطی واقع شده است که دروندراهایی را به صورت پول،کارکنان و کودکان از آن تحویلکه دروندراهایی را به صورت پول،کارکنان و کودکان از آن تحویلکه دروندراهایی را به صورت پول،کارکنان و کودکان از آن تحویل می گیرند و بروندادهایی را برحسب تحقق اهداف، روحیه و انگیزه یادگیری دانش آموزان بدان تحویل می دهد. نظام های پاداش و تنبیه و همچنین هنجارهای حاکم بر شیوه ی تعامل های میان شخصی درون نظام آموزشی، اجرای نقش ها یا عملکرد اعضاء را تنظیم می کند (علاقه بند، 1387).