هدف از این تحقیق بررسی اهمیت مدیریت و ضرورت آن در آموزش و پرورش با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

 مدیریت و سبک رهبری

1-1-2مدیریت و مدیران

2-1-2مدیریت آموزشی

3 – 1- 2 اهمیت مدیریت آموزشی و ضرورت آن در آموزش و پرورش

4 – 1- 2 نقش مدیر یا رهبر آموزشی

5 – 1- 2 ویژگی های مدیران آموزشی

6 – 1- 2 مهارتهای مدیران آموزشی

7 – 1- 2 خصوصیات ویژه برای رهبری آموزشی

8 – 1- 2 تفاوت مدیریت و رهبری

9 – 1- 2 رهبری در مدیریت

10 – 1- 2 مدیریت و انتظارات رهبر

11 – 1- 2 سبک رهبری

12 – 1- 2 تفاوت بین سبک رهبری وظیفه مدار و سبک رهبری رابطه مدار

13 – 1- 2 نظریه ها و سیستم های مدیریت 

منابع

 

 

 

در مواردی که تاکنون ذکر شد لزوم تغییر مدرسه و انتظار از نظام آموزشی مورد توجه قرار گرفت.اکنون، مسئله مدیریت مدرسه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.الزامات جهانی شدن باعث می شود که مدیریت آموزشی الگوی برگرفته از مدیریت صنعتی یعنی مدیریتی را که وظیفه اش تربیت کارکنان سخت کوش برای اجرای دستورات، افزایش تولید و انتخاب دانش آموزان شایسته از طریق امتحانات برای پاسخگویی به نیازهای تخصصی بازار کار و رهبری کارکنان باشد پشت سر گذارد.در واقع دنیای بعد از تیلوریسم، از مدیران انتظار می رود به جای این که دنباله رو و مجری دستورات سلسله مراتب و روش های از پیش تعین شده باشند یاد بگیرند که چگونه خود را با تغییر و تحول اوضاع تطبیق دهند.( بازرگان، 1383 :105 ).

 

 

 

 

پژوهش های (1989) در مورد کیفیت مدرسه به این نتایج تاکید دارد که مدیر مهم ترین نقش را در پذیرش یا عدم پذیرش یک نوآوری دارد. نگرش مثبت یا منفی مدیر در مورد ایده های جدید به صورت تعیین کننده ای بر معلم ها اثر می گذارد. تحقیقات و مشاهدات تجربی نشان می دهد که عامل اصلی اثر بخش مدرسه مدیر است. مسئولیت ها و نقشهای مدیران متعدد ومتنوع است.مدیر باید بتواند علاوه بر مسئولیت اداری، مالی و انضباطی، مدیریت پرسنل را به عهده داشته و آموزش ضمن خدمت آن ها را به عهده گیرد و رابطه مطلوب با محیط برقرار کند. علاوه بر آن در عصر فرا صنعتی اطلاعات او باید بتواند ارتقا دهنده سازمان دانش باشد،یعنی سازمانی که به گفته سنج(1990) به طور دائم ظرفیت خود را برای ارائه نتایجی مورد انتظار گسترش می دهد،مشوق روش های جدید تفکر است، به انتظارات جمعی بها می دهد و برای عوامل ذی نفع (معلمان، اولیاء و دانش آموزان ) فرصتی فراهم می آورد که به طور مداوم با هم یاد بگیرند. بدین ترتیب مدرسه تشکیل جامعه یادگیرنده ای را می دهد که در آن مدیران، معلمان، و اولیاء یاد می گیرند و در آموزش و پرورش مشارکت دارند.