هدف از این تحقیق بررسی اعتماد و وفاداری به یک نام تجاری با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-7- اعتماد به برند

2-1-8- تداعی برند

2-1-8-1-انواع تداعی‌ها

2-1-9-وفاداری به نام و نشان تجاری

2-1-9-1- رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به نام و نشان تجاری

2-1-9-2- معیارهای نگرشی وفاداری به نام و نشان تجاری

2-1-9-3 انواع وفاداری

2-1-9-4- دلایل وفاداری

منابع

 

 

 

مصرف کنندگان بر مبنای دلایل متعددی شامل رضایت، کاهش ریسک یا اعتماد وفاداری به نام تجاری را شکل می دهند. در میان این دلایل، شواهد درباره اهمیت اعتماد در روابط وفاداری بیشتر است. مورگان و هانت (1994) نشان دادند که اعتماد پیش بینی کننده قوی تعهد رابطه ای است. مطالعات بسیار دیگر نشان داده اند که اعتماد در مرکز روابط موفق قرار دارند. مورگان و هانت اعتماد را به عنوان ادراک «اطمینان در اعتبار و درستی شریک» تعریف کرده اند. مورمن، زالتمن و دشپانده (1992) استدلال می کنند که قابلیت اعتماد از تخصص، اعتبار و قصدمندی منتج می شود. متعاقباً گویینر، گرملر و بیتنر (1998) دریافتند که مزایای روانی اعتماد از رفتارهای ویژه در روابط مصرف کننده با شرکت های خدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

 

 

مفهومی بسیار مشابه، اعتبار نام تجاری، نیز به عنوان یک پیش آیند مهم کیفیت ادراک شده، ریسک و خطر درک شده و هزینه های اطلاعات ذخیره شده مورد مطالعه قرار گرفته است. اردم و سویت (1998) اعتبار نام تجاری را به این صورت تعریف کرده اند: «قابل باور بودن اطلاعات موجود در نام تجاری دربارۀ موقعیت محصول که مستلزم ارائه مداوم آنچه وعده داده شده، می شود و اثر تجمعی اعتبار تمامی اقدامات بازاریابی گذشته انجام شده توسط آن نام تجاری را ارائه می دهد». آنها با استفاده از نظریه علامت دهی و چهارچوب علم اقتصاد اطلاعات، به خاطر مطلوبیت مورد انتظاری که مصرف کنندگان را به خرید مکرر نام تجاری های مشابه ترغیب می کند، همچنین استدلال می کنند که وفاداری به نام تجاری نتیجه ارزش ویژه نام تجاری است. آنها به ارزش ویژه نام تجاری به عنوان مطلوبیت مورد انتظاری اضافه شده ای که یک نام تجاری به محصول می دهد می نگرند که نتیجه ای از اعتبار نام تجاری است. طبق نظر اردم و سویت (1998)، اعتبار به صورتی که دارای دو بعد است مفهوم سازی می شود، قابلیت اطمینان و تخصص. قابلیت اطمینان به معنی قابل باور بودن ارائه آن چیزی است که یک نام تجاری وعده داده است و تخصص حاکی از این اعتقاد است که نام تجاری قادر به ارائه وعده ها است.