هدف از این تحقیق بررسی مدرسه هوشمند و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند

مفهوم مدرسه هوشمند

تعریف جامع

چارچوب مفهومی

مهمترین دلایل تاسیس

مراحل هوشمند سازی مدرسه ها

ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند

اهداف و چالش ها

عناصر اصلی

منابع

 

 

 

ضرورت تحوّل را علاوه بر عوامل تأثیر گذار آن، در بالندگی و بهبود سازمانها، بهبود در كیفیت زندگی نیز میتوان یافت. سازمانها تحت فشارعوامل متعددی همچون پیچیدگی وقایع، سرعت پیشرفت فناوری، افزایش رقابت چشمگیر در ارائهی خدمات و تولیدات و نیاز طبیعی و درونی انسانها در مجموعه نظام هستی، قراردارند. این عوامل سازمانها را در مقابل تغییر و تحول خلع سلاح نموده و آنان را وادار به پذیرش و برنامهریزی جدی میكند (عبدالوهابی و همکاران،1391: 41). امروزه بیشتر تغییرات فناوری، حول محور ارائهی دستگاههای جدید، ابزار نوین خودكار كردن دستگاهها با بهكارگیری رایانههای پیشرفته دور میزند.

 

 

 

 اغلب عوامل رقابتی یا نوآوریهای صنعتی ایجاب میكند كه عامل تغییر، روشهای عملی، ابزار یا دستگاههای جدید را عرضه كنند. از طرفی با گسترش رایانه در این سالها شاهد تغییرات فناوری به صورتی گسترده هستیم. فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر از مؤثرترین مؤلفههایی است كه ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسانها را تحت تأثیر قرار داده و موجب تغییر سبك زندگیها شده است. تعلیم و تربیت در معنای اخص خود بی تأثیر از این تغییرات نیست.  هم رشد و گسترش این حوزه از دانش بشری مدیون نظام آموزشی است و هم نظام آموزشی از این تکنولوژی بهره می گیرد، در راستای ایجاد تحوّل در نظام آموزش و پرورش و بهكارگیری فناوری پیشرفته، شورای عالی آموزش و پرورش، سند فناوری اطلاعات و ارتباطات را از تصویب گذرانده است. در این سند نهاد آموزش و پرورش بهعنوان مؤثرترین دستگاه آموزشی و تربیتی كشور در تحقق اهداف و زیرساختهای امور فرهنگی، علمی و فناوری مورد نیاز در افق چشمانداز، خود نیازمند تحوّل و دگرگونی و اصلاح در جهت كسب توانمندیهای لازم برای ایفای مأموریتهای محوله است.