هدف از این تحقیق بررسی انسان شناسی و مفهوم آزادی با فرمت docx در قالب 69 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2-2   ضرورت شناخت انسان

2-2-3   هستی و وجود

2-2-4   انسان شناسی سنتی

2-2-5   تقدم وجود بر ماهیت

2-2-6   خدای اگزیستانسیال

2-2-7   دو مکتب اگزیستانسیالیستی

2-2-8   اراده

2-2-9   ارادۀ آزاد

2-2-10 آزادی

2-2-11 آزادی دیگران

2-2-12 ارزش و آزادی

2-2-14 آگاهی

2-2-15 هستی فی نفسه

2-2-16 هستی لنفسه

2-2-17 آگاهی از دیگران

2-2-18 انتخاب

2-2-19 انتخاب و اخلاق

2-2-20 انتخاب دیگران

2-2-21 مسئولیت

2-2-22 اراده و مسئولیت

2-2-23 آزادی و مسئولیت

2-2-24 آگاهی و مسئولیت

2-2-25 انتخاب و مسئولیت

2-2-26 ارزش­ها و مسئولیت

2-2-27 فردی بودن مسئولیت

2-2-28 اجتماعی بودن مسئولیت

2-2-29 هستی، نیستی و مسئولیت

منابع

 

 

 

انسانها در جستجوی خویشتن خویش به کنکاش در جهان پیرامون به منظور شناخت هستی و متعاقباً چگونگی حضور، بودن و شدن­ِشان پرداخته و در این مسیر طولانی و شاید کوتاه، هرکدام باتوجه به فرهنگ­ها، آداب، رسوم و محیط اجتماعی حاکم بر افکارشان، نگرشی متفاوت از هستی و خود ارائه می­دهند. این نگرش­ها باتوجه به میزان قوت و ضعف­شان، جامعه­ای که خود زاینده این تفکرات بوده را تحت تأثیر قرار داده و به زایش جهان­بینی و ایدئولوژی جدیدی می­پردازند که گاهی نه فقط جامعه پیرامون، که جهان انسانی را تحت سلطه خود درمی­آورند. گوناگونی در جهان­بینی­ها و ایدئولوژی­ها یعنی بروز مکاتب و تفکرات متفاوت در شناخت هستی، موجودات و سرآمد آنها انسان. انسانی که در کسب معرفت هستی شناسانه از خویش به تبیین مبناهای وجود در "بودن" و "شدن" می­پردازد.

 

 

 

از جمله مکاتبی که به واقع بیش از دیگران به شناخت انسان و ابعاد وجودی او همت گماشته است و اساس جهان­بینی و ایدئولوژی خود را بر محوریت انسان بنا نهاده، مکتب اصالت وجود است. در میان همه مکتب­های فلسفی دنیا، در اگزیستانسیالیسم است که بزرگ­ترین رسالت و بزرگ­ترین ستایش نثار انسان می­شود: وجودت را خداوند یا طبیعت ساخته، اما عظمت­ها، زیبایی­ها، خوبی­ها و انسانیت­هایت ساخته خودت می­باشد. (شریعتی، 1389، 24) چنین دیدگاهی مسئولیتی عظیم را نیز بر دوش انسان سوار می­کند. از این رو در این بخش از پژوهش حاضر در سدد آن هستیم که به بیانی روشن از مبناهای شناخت مسئولیت در انسانِ اگزیستانسیال دست پیدا کنیم.