هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی و نظریات آن با فرمت docx در قالب 67 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مسئولیت پذیری اجتماعی
مقدمه
تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی 
نظریات مسئولیت اجتماعی
تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی 
مسئولیت اجتماعی در سال های 1950 تا 1960
سال های 1970 تا 1980
1990 به بعد
 آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان 
 عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی
حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جهان
مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی
مدل ریچارد هیکس
مدل 4 بخشی کارول
مدل دنیسون
مدل ارزیابی مسئولیت پذیری با توجه به ارزش های اسلامی
 مدل بارکر
مدل پورتر و کرامر 
مدل وود
مدل مارک اورلیخی
 مدل هاپکینز
مدل چامیلا پریرا    
مدل 3C-SR

تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
مقالات بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
مدل تحقیق

 

 


امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدي روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهاي اقتصادي و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهاي اخلاقی و هم ارزشهاي مالی سازمان است.عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی براي خط مشی گزاران عمومی و مدیران و ذینفعان سازمانی شده است.

 

 

 

باربارا  در سال 1994 بیان میدارد که شاید عملکرد اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان گردد، اما این یک دلیل محدود براي اعمال عملکرد اجتماعی سازمانی محسوب میگردد و دلیل وجود اعمال مذکور فراتر از اینهاست. لازم است که یک مدیر بداند چه کاري از نظر اخلاقی واجتماعی درست است و بدون اینکه کار سازمانش را دچار مشکل کند آنرا انجام دهد. مدیران امروزی باید ابعد اجتماعی و عمومی حرفۀ خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند.

 

 

 

مدیران باید از جزءنگري و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند.اندیشمندان زیادي تلاش کردند تا چارچوبهاي نظري را جهت طراحی و ارزیابی نقش و اثرات سازمان در جامعه توسعه دهند اما یک عدم اجماع در معناشناختی، چارچوب ساختاري، گفتمان و همچنین ارزیابی در این خصوص دیده میشود که لازمست یک کانون و محوریتی جهت سامان به این تعدد معنایی، تعریف و شناسایی گردد. سازمان وجامعه هرکدام به سطح بالائی از مفاهیم ونظریات بنیادي دست یافته اند و زمان آن رسیده که با ایجاد تعامل میان این مقولات به اصول مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی رسید.