هدف از این تحقیق بررسی منطقه آزاد با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
منطقه آزاد       
مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد 
مناطق آزاد تجاری 
بندر آزاد
منطقه ویژه حراست شده گمرکی
منطقه پردازش صادرات
منطقه ویژه اقتصادی 
بازارچه های مرزی
تاریخچه مناطق آزاد تجاری
دیدگاههای نظری مناطق آزاد
بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات 
 بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری نسبی
 بکار گیری استراتژی تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه
 ویژگی های مناطق آزاد 
تبعیت منطقه آزاد از مقررات ویژه حقوقی
 تولیدی بودن مناطق آزاد 
  نظام اداری متمرکز 
  صادراتی بودن مناطق آزاد
 اهداف ایجاد مناطق آزاد
عوامل موفقیت مناطق آزاد
 سازگاری هدفهای منطقه آزاد با استراتژیهای اقتصادی ملی 
 صراحتهای قانونی
 دسترسی به تسهیلات زیر بنایی و خدمات همگانی
 سازمان اجرائی مناسب
 ثبات سیاستهای اقتصادی
 توان انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی
 هماهنگی روانی– اجتماعی 
 هماهنگی مجریان و مردم
 حمایت پیگیرانه دولت 
 تأمین فضای بازکار و زندگی اجتماعی 
 مناطق آزاد در برابر چالش های اقتصاد جهانی 

 

 


طبق تعریف بانک جهانی منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق خارج یا به این مناطق وارد کرد .اما کالاهایی که از منطقه ی تجارت آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. همچنین طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO) منطقه آزاد تجاری بعنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد.