هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری دینداری و رویکرد انگیزشی به دین با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری دینداری

1-2-1. تبیین فلسفی دین

1-2-2. تبیین جامعه شناختی دین

1-2-3. کنش اجتماعی دین

1-2-4. حمایت اجتماعی

1-2-5. نظریه دینی دورکیم

1-2-6. نظریه تفاهمی وبر

1-2-7. دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی

1-2-8. تبیین روانشناختی دین

1-2-9. نظریه های تحول روانشناختی دین

1-2-10. نظریه های تحول دینی

1-2-11. رویکرد انگیزشی به دین

1-2-12. دیدگاه روان شناختی و تربیت دینی

1-2-13. کنش انگیزشی دین

منابع

 

 

 

به دلیل قدمت و جایگاه دین و مذهب از یك سو و پیچیدگی و فراگیر بودن آن از سوی دیگر، در تاریخ علم بشری دیدگاه­ها و نظریات فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی موافق و مخالف هم به وجود آمده است. این نظریات و تعدد آن تاییدی بر این موضوع است كه انسان هیچ گاه نتوانسته از جهت گیری در این موضوع مهم دست بردارد ، زیرا به گفتة فرانکل(1375)، به واقع احساس مذهبی عمیق و ریشه داری در اعماق ضمیر ناهوشیار انسان وجود داشته است.

 

 

 

با اینكه هر علم و تخصصی از منظری خاص به پدیدة دین نگریسته و واقعیت هایی را پیرامون آن بیان كرده است، ولی نمی­توان پذیرفت كه پدیده­ای به این پیچیدگی و وسعت كه تمام زوایای وجودی و زندگانی بشر را تحت الشعاع قرار داده است، پدیده ای ساده و تك بعدی باشد. در قرآن و منابع دیگر اسلامی، تعابیر و كاربردهای وسیعی از عبارت دین صورت گرفته و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. برای مثال دین پیروی از یك راه و رسم اعتقادی است(یوسف، 37 و 38 ؛ ابراهیم،13). دین تصدیق خداوند، رسول، كتاب، قیامت و معاد است (انشقاق، 22 ، انفطار، 9). خلاصه اینكه، دین پدیده­ای مركب از انواع پدیده ها و واقعیات متعدد است. بخشی از پدیده ها و واقعیات پیرامون دین، جنبه های روانشناختی آن است كه شامل مقوله هایی از جمله هیجانات، باورها، ارزش ها، رفتارها و محیط اجتماعی است. براساس تعداد معانی ارائه شده برای دین، اندیشمندان مسلمان نیز به دین به عنوان پدیده­ای ساختاری و چند بعدی نگریسته و آن را راه و روشی دانسته­اند كه ابعاد آن، تمامی زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و او را به هدف كلی و متعالی كه همانا سعادت و خوشبختی است، رهنمون می سازد.