این پایان نامه در مورد هویت و با موضوع بررسی نظریات شکل گیری هویت و بحران هویت در نوجوانان و جوانان می باشد. به عقیده مارسیا زمانی که هویت تشکیل می شود الگوی فرد قوی تر و مستحکم تر از قبل شده است. در میان تعاریف متنوعی که در باب هویت ذکر شد اظهار نظر « جان گاردنیر  » از صراحت و جامعیت بیشتری برخوردار است او می نویسد ؟ یک فرد جوان باید بیاموزد که بیش از هر چیز خودش باشد . در جایی که بیشترین ارزش را برای دیگران دارد دیگرانی که مطمئنا برای او نیز عزیزتر از هر چیز دیگر هستند مراد از اصطلاح هویت چنین رابطه متقابلی است که متضمن یکی بودن با خویشتن و در عین حال به نوعی سهیم شدن با زندگی درونی دیگران است ( عمادی ،1387 ) .

 

 

 


امروزه با پيچيدگي هاي فزاينده جوامع انساني و تنوعات بي شمار آن، نوجوانان براي دستيابي به هويت بايد امكانات متعددي را در نظر بگيرند و شمه رويارويي با تغييرات عمده رواني، فيزيولوژيكي، جنسي و شناختي، تقاضاهاي مختلف شغلي و اجتماعي بتوانند جنبه-هاي گوناگون شخصيت خود را به شكل قابل قبول سازماندهي و هماهنگ كنند. حاصل اين تراكم تعارض هرچه بيشتر تا رسيدن به هويت شخص است و با تحولات سريع و همه جانبه روز به روز بر اين دشواري افزوده مي گردد (حميدي، 1388).

 

 

 

 


   مشكلات هويت يابي از مسائل عمده نوجوانان است كه با توجه به اهميت موضوع در چند دهه اخير روانشناسان به هويت و متغيرهاي مربوط به آن توجه بيشتري نموده و تحقيقات بسياري در اين زمينه به انجام رسيده است. از جمله ارتباط بين پايگاه هاي هويت مارسيا با متغيرهاي پيشرفت تحصيلي، عزت نفس، عملكرد شناختي، اضطراب، همنوايي پايگاه اقتصادي، اجتماعي، ساختار خانواده، استدلال اخلاقي و مكان كنترل (هيون، 1994؛ مارسيا، 1980؛ موس، 1988).   دوره انتقال به زندگي بزرگسالي و مواجه شدن با فرايند هويت يابي، فرد را با چالش مواجه شاخته و باعث مي شود كه نوجوان آشفتگي هاي قابل توجهي را تجربه كند. هر ناهماهنگي ميان ادراك خود در موقعيت و تعريف از خود در معيارهاي هويت، علائمي براي مقايسه گر مي باشند. اين تضادها نشان دهنده وجود مشكل در تأييد خود بوده و برانگيختگي هيجاني را ايجاد مي نمايد. در نهايت مي توان گفت پريشاني هاي هويتي به طور مثبت با جستجوگري هويت در ارتباط مي باشد. در حالي كه به طور منفي با تعهدات هويت در ارتباط هستند (عبدالملكي و راهنما، 1387).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
مقدمه 1
اهميت شناسايي هويت 11 
تعاريف هويت 12 
سبكهاي هويت 14 
ابعاد هويت 15 
انواع هويت 16 
عوامل موثر در شكل گيري هويت 34 
1 ـ 1 رشد شناختي 34 
1 ـ 2 نهاد خانواده 35 
1 ـ 3 نهاد آموزشي 38 
1 ـ 4 رفتار نوجوانان 40 
1 ـ 5 گروه همسالان 42 
1 ـ 6 عوامل اجتماعي فرهنگي 44 
1 ـ 7 تربيت تولد و فاصله سني فرزندان در خانواده 46 
1 ـ 8 تاثير رسانه ها بر شكل گيري هويت  47 
جهاني شدن رسانه ها   49 
مراحل شكل گيري هويت 50 
بنيان هاي هويتي 50
نظريه رشد رواني اجتماعي اريكسون 52
مرحله 1 ـ رشد رواني ـ اجتماعي اقتصاد در برابر بي اعتمادي 52 
مرحله 2 ـ رشد رواني ـ اجتماعي : خودگرايي و اتكا به نفس در برابر شرم و شك 52
مرحله 3 رشد رواني ـ اجتماعي ابتكار در برابر گناه 53 
مرحله 4 رشد رواني ـ اجتماعي : كوشايي در برابر حقارت 53 
مرحله 5 رشد رواني ـ اجتماعي : هويت دربرابر گم گشتگي 53 
مرحله 6 رشد رواني ـ اجتماعي : تعلق در برابر انزوا 54 
مرحله 7 : رشد رواني ـ اجتماعي : فعاليت در برابر ركود 54
مرحله 8 : رشد رواني ـ اجتماعي : يكپارچگي در برابرنااميدي 54 
ديدگاه لوونيگر 55 
روند هويت يابي در نوجواني و جواني 56
نظريه هاي هويت يابي 56
هويت يابي جوانان 57
وقفه هويت يابي 60
تعلق 60 
پراكندگي هويت 60 
انواع هويت يابي نوجوانان 61
بحران هويت 61 
پيشينه تاريخي 61 
شكل گيري احساس هويت 63 
تاثير بحران هويت بر جوانان 64 
هويت و جنسيت 66 
شكل گيري هويت و جنسيت 67 
دانشگاه و شكل گيري هويت دانشجويي 68 
تعريف اصلاحات 68 
هويت دانشگاه 68 
دانشجو 68 
هويت علمي دانشجو 69 
شكل گيري هويت دانشگاهي 69 
شكل گيري هويت و رشته هاي تحصيلي 70 
نقش دانشگاه در تربيت هويت جوانان 71 
سيما و محتواي دانشگاه 72
منزلت و قداست دانشگاه  73 
دانشگاه جايگاه آموزش و پژوهش 73 
نقش دانشگاه در حل بحرانهاي فرهنگي و اجتماعي 74 
ساختار دانشگاه 74 
هويت يابي در دانشگاه 76 
نظرياتي در مورد زمينه شكل گيري هويت و بحران هويت جوانان و نوجوانان76 
1 ـ  3 ـ 1 نظريه كورتينيز 76 
2 ـ 3 ـ 1 نظريه آدافر 77 
3 ـ 3 ـ 1 نظريه كوته 77 
4 ـ 3 ـ 1 نظريه استانلي هال 79 
5 ـ 3 ـ 1 نظريه اتورانك 79 
6 ـ 3 ـ 1 نظريه بلوزا 79 
7 ـ 3 ـ 1 نظريه والون 80 
8 ــ 3 ـ 1نظريه اشبرانگر 80 
9 ـ 3 ـ 1 نظريه مارسيا 80
10 ـ 3 ـ 1 نظريه اريكسون81 
مروري بر پيشينه تحقيق 82
هويت و ارزشها 92 
هويت و خلاقيت 93 
پژوهشهاي تازه 94 
نتيجه گيري 98 
مدل نظري تحقيق 99 

منابع