تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

جلد دوم کتاب توماس

به تعداد 272 صفحه pdf

 

فصل سیزدهم : بردارها

فصل چهاردهم : تابع های برداری و حرکت

فصل پانزدهم : رویه دستگاههای مختصات و ترسیم

فصل شانزدهم : تابع های دو یا چند متغیره و مشتق آنها

فصل هفدهم : کاربردهای مشتقات جرئی

فصل هجدهم : انتگرال های چندگانه

فصل نوزدهم : میدان های برداری و انتگرال گیری