دانلود پاورپوینت مدیریت انرژی مدلی برای والدین و مدیران برای ایجاد تغییر رفتار جهت رشته مدیریت در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


درمدیریت انرژی برای تغییر، توجه فردرادوباره به وظیفه اصلی که ازاو خواسته ایم جلب کرده وبه اوفرصت می دهیم تا کارمورد نظر را  به  درستی  انجام  دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
برای ایجادتغییرچه روشی موثرترمی باشد؟
مهم ترین اقدام!
زمانی که فرد کاردرستی را انجام می دهد:
اگرفردکارمحوله راانجام نداد یا به شکل درست انجام نداد چه باید کرد؟
فایده تاکیدبرنکات منفی 
هرقدربه یک رفتارتوجه بیشترنشان داده شود:
با تغییرتمرکز، وتوجه ازجنبه منفی به مثبت 
مدیریت انرژی درتغییررفتار!
درمدیریت انرژی برای تغییر:
برای تثبیت رفتاروعمل صحیح 
تئوری عملکرد
اگرمدیران ووالدین افرادرابرای انجام ندادن کاربه باد انتقادبگیرند!
نباید صبرکردتا مشکلی پیش بیاید وبعد به آن توجه نمود
واکنش های معمول درمقابل عملکرد افراد
روش مدیریت متداول 
درروش مدیریتی به حال خودرهاشدن 
اصول منطقی جهت دهی دوباره رفتار
واکنش مثبت به رفتار(واکنش چهارم ) 
روش شکل دهی رفتار
و...